============================================================================
26-12-94: THD numer 4.78:
  TurBo-HD: W kontroli poprawności obrotów zmieniono napis 'Za duża sprzedaż'
            na 'Za duże wydanie';
            Dobra współpraca z drukarką fiskalną (CSF-1) wymaga zablokowania
            dostępu nieuprawnionych osób do:
            - początkowych 27 znaków nazwy (w sensie CSF-1),
            - zmiany stawki podatkowej,
            CSF-1 jest odbierane istnieniem zbioru FIS\TOWAR.DTA;
            Wprowadzono dodatkową wstępną kontrolę współpracy z CSF-1:
            - jeżeli stanowisko ma numer większy niż 18O to sprawdza
              istnienie rezydenta fiskalnego na przerwaniu 65;
            Oprócz opcji wysyłania nowych indeksów do drukarki wprowadzono
            (uruchomiono) weryfikację już założonych indeksów:
            - plan indeksów sprawdzany jest ze zbiorem FIS\TOWAR.DTA,
            - jeżeli indeks ma już numer fiskalny w drukarce to
              sprawdzane jest przyporządkowanie stopy podatku A,B,C,D,E do
              stawek 22,7,O,?,Zw, w przypadku próby zmiany stawki podatku
              nie jest ten indeks wysyłany do drukarki lecz na ekran
              wyrzucany jest odpowiedni komunikat,
            - do drukarki wysyłany jest opis indeksu w formie S+' '+N
              (symbol i nazwa indeksu) obcięte do 27 znaków;
            Ograniczono prawo dostępu do obsługi drukarki CSF-1:
            - powyżej 2 nie wolno poprawiać nagłówka, stopki i precyzji,
            - powyżej 1 nie wolno zmieniać grupy SWW podczas wystawiania
              faktury (rachunku),
            - powyżej O nie wolno poprawiać mięsa rachunku (wejście
              z prawem dostępu O zostało zarezerwowane dla serwisu),
            - powyżej 2 nie wolno wchodzić w edytor grup SWW;
            Poprawiono fiskalizację rachunków dla osób fizycznych
            ('','OOOO') i jest ona wołana natychmiast a nie po wprowadzeniu
            mięsa rachunku;
            Program informuje teraz o numerze paragonu fiskalnego przy
            wejściu do wprowadzonego uprzednio rachunku fiskalnego;
            Potencjalny rachunek uproszczony po fiskalizacji dostaje opis
            'DYSPOZYCJA DO PARAGONU' co zmienia procedurę obsługi paragonu
            a na paragonie zamiast 'FAKTURA ...' jest 'DYSPOZYCJA ...';
            Usunięto błąd polegający na odfiskalnianiu rachunków powtórnie
            zapisywanych na dysk (trzecie wejście pozwalało na ponowne
            zmiany i wydruk paragonu fiskalnego - na szczęście nie było
            takiego wypadku);
            Wprowadzono serwisowe wejście do programu umożliwiające
            korektę przyporządkowania numeru paragonu do rachunku oraz
            jego powtórne ufiskalnienie bez wydruku paragonu fiskalnego
            lub odfiskalnieniu po podaniu numeru paragonu O;
            Poprawiono wprowadzanie nowych lub starych obciętych do
            jednego rekordu faktur - symbol i nazwa kontrahenta jest
            teraz wyczyszczona;

ţ 16-12-94: TRZ numer O.C7:
  TurBo-RZ: Dekretacja odbywa się na kontach dostawców według zasady:
            na wejściu mamy konto (syntetyczne) rozrach. z dostawcami (Krd)
            i analityczną część wskazującą dostawcę-sprzedawcę (Sp),
            jeżeli Krd& ma na końcu & to konto wynikowe jest KrdSp,
            jeżeli Krd& oraz -Sp to wynikowe jest KrdSp,
            jeżeli Krd-& oraz -Sp to wynikowe jest Krd-Sp,
            jeżeli -Sp ma na początku znak minus to wynikowe jest KrdSp,
            jeżeli Sp ma na początku cyfrę to wynikowe jest Sp,
            jeżeli nie to wynikowe jest KrdSp;
              If KRD>'' Then If KRD[LKRD]='&' Then
                Begin
                  Dec(LKRD); If Sp>'' Then If Sp[1]='-' Then Delete(Sp,1,1);
                  Sp:=CopyS(KRD+Sp,12)
                End
              Else
                If Pos('-',Sp)=1 Then Sp:=CopyS(KRD+Copy(Sp,2,12),12)
                Else If not (Sp[1] in ['O'..'9']) Then Sp:=CopyS(KRD+Sp,12);
            zapis do planu kont wykonywany jest dla dostawców, którzy
            w Symbolu lub w Skrócie na początku nie mają cyfry lub litery:
             If (not (D.SFK[1] in ['O'..'9','A'..'Z'])) or
                (not (D.Skr[1] in ['O'..'9','A'..'Z','a'..'z'])) Then
                   Write(FoP,P)
ţ DENOMINACJA:
  TurBo-HD: 1. Tworzymy BO na podstawie stanów magazynowych w opcji L.G;
            2. Przenosimy zbiór BO.DHD do nowego katalogu razem ze zbiorami
               MAGAZYNY, INDEKSY, ODBIORCY itd za pomocą NC;
            3. Startujemy program z nowym katalogiem i dzielimy ceny w BO
               przez 1O.OOO;
            4. Zmieniamy nazwę zbioru NOWY.DHD na ROBOCZY.DHD za pomocą NC;
            5. Dzielimy każdą z 8 cen (za wyjątkiem cen w walutach) oraz
               cenę E przez 1O.OOO w opcji B.E.
  TurBo-FK: 1. Robimy BZ-94 zgodnie z zasadami księgowości na 31-12-94;
            2. Rozdzielamy BZ-94 na rozrachunki BZ-ROZ94 i resztę BZ-POZ94;
            3. Robimy ostatnią analizę rozrachunków z BZ-ROZ94 bez wydruku;
            4. Tworzymy BO z BZ na dzień 31-12-94:
               - z BZ-POZ94 do BO-POZ95 w opcji L.G.A;
               - z BZ-ROZ94 do BO-ROZ95 w opcji L.G.B;
            5. Łączymy BO-POZ95 z BO-ROZ95 w BO-95OLD w opcji B;
            6. Wykonujemy denominację BO-95OLD do BO-95 w opcji L.G.C;
            7. Wprowadzamy (jeśli trzeba) dekret jednostronny na konto
               wyniku kwotę wynikającą z zestawienia L.G.C;
            8. Dołączamy ten dekret do zbioru BO-95 i wykonujemy rutynowe
               zestawienia kontrolne (E.A) na dzień O1-O1-95.
ţ 14-12-94: TFK numer A.C7:
  TurBo-FK: Operację importowania zbiorów można wykonywać nie tylko z katalogu
            \TIE\*.TIE ale także z podziałem na podkatalogi \TIE\podkat\*.TIE
            przy czym sygnałem do przełączenia się na podkatalog jest
            istnienie zbioru \TIE\podkat\TIE.TXT
ţ 11-12-94: THD numer 4.78:
  TurBo-HD: Wersja 4.76 i 4.77 miały błędnie funkcjonującą kontrolę
            poprawności obrotów (błędy drobne nie wrzucane do zestawienia
            ale pokazywane w prawym dolnym rogu wywalały program do DOSa
            z błędem wykonania error 2O1 - informacja o błędzie drobnym
            wychodziła poza pamięć ekranu t.j. 8O.kolumnę 25.wiersza).
ţ O8-12-94: TFK numer A.C6, THD numer 4.77, TRZ numer O.C6:
  TurBo-RZ: Zmieniono pod nową deklarację.
  TurBo-FK: Dołączono opcję LGC - DENOMINACJA:
            - każdą grupę kont analitycznych (osobno zapasy detaliczne)
            przepuszczamy najpierw przez LGA lub LGB i na wyniku wykonujemy
            operację denominacji drukując równocześnie zestawienie w starych
            oraz nowych złotych,
            - gwiazdką oznaczone zostały dodatkowe obroty dołączone do kont
            analitycznych, których obroty (rozrachunkowe) zaokrąglone według
            zasady "do 4 w dół, od 5 w górę" nie są zgodne z "Ustawą",
            dodatkowy obrót oznaczony numerem 1995, datą O1-O1-95 i opisem
            "Denominacja'95" doprowadza do zgodności z sald z "Ustawą".
  TurBo-HD: Analiza bieżących należności pokazuje już listę kontrahentów
            (odbiorców) i po [Enter] przenosi hasło do pola edycji;
            W tym zestawieniu nie widać numeru raportu, ale jest data zapłaty
            a podczas przeglądu lub wydruku raportu wystarczy nacisnąć [F4]
            na numerze raportu i wszystko będzie jasne;
            W kasie po wybraniu numeru faktury wystarczy nacisnąć [F6] aby
            przenieść kwotę do pola kwota wpłaty.
ţ O7-12-94: THD numer 4.77:
  TurBo-HD: Przy prawach gorszych od 3 nie wolno korygować mięsa faktury
            wcześniej wydrukowanej.
ţ 26-11-94: THD numer 4.76:
  TurBo-HD: Przy wydruku faktury wielostronnej opis jednego indeksu nie jest
            łamany po kawałku na każdej stronie;
            Kontrola poprawności obrotów [G.B] została sparametryzowana
            (można wyłączyć dowolną z wykonywanych kontroli);
            Po naciśnięciu [F3] pokazane są numery i opisy cen;
            System już nie wysypuje się przy 2O wierszach dodatkowych.
ţ 19-11-94: THD numer 4.75, TFK numer A.C5:
  TurBo-HD: Wczytanie faktury do wydruku było definiowane 2O.znakową zmienną
            i nie obsługiwało katalogów 8 znakowych (np.12345678\VAKTURYG.THD)
            błąd ten nie występuje w wersjach 4.73 i poprzednich oraz 4.75;
            wyrzucono inoformację BRAK KONTRAHENTA z kontroli poprawności;
            W fakturowaniu podczas poprawiania starych faktur:
            - na prawie dostępu 1 można poprawiać także zaksięgowane
            (nie tworzy się już więcej dodatkowa WZ),
            - naciśnięcie [F3] w polu symbol kontrahenta ściąga do faktury
            dane odbiorcy z ewidencji odbiorców;
            poprawiony został błąd "zawieszający" komputer przy listach
            z wierszami pustymi.
  TurBo-FK: Udrożniono emisję i obsługę zestawień N.D i N.E;
            Usieciowiono polecenia przelewu.
ţ 15-11-94: THD numer 4.74, TFK numer A.C5:
  TurBo-FK: Skorygowano sposób wystawiania not odsetkowych i pracują zgodnie
            z pytaniami występującymi w przygotowaniu analizy odsetek.
  TurBo-HD: W raporcie kasowym doszło [F4] na numerze raportu;
            program wyszukuje numer KP i KW na podstawie poprzedniego raportu,
            w zestawieniu należności (opcja K.C) gwiazdką oznaczone są pozycje,
            w których kompletne rozliczenie wychodzi na minus - program daje
            wtedy pełny obraz takiej faktury bez zmniejszania wartości
            "do zapłaty" o wartość wykonywanych zapłat.
ţ O9-11-94: THD numer 4.73, TRZ numer O.C6:
  TurBo-IE: Jeżeli w katalogu \TIE założymy podkatalogi o nazwach identycznych
            co katalogi robocze (THD i TRZ) i w katalogach tych założymy
            zbiory TIE.TXT to systemy tam eksportują dane;
            TurBo-FK zanim zajży do \TIE to najpierw sprawdza \TIE\...\zbiór.
  TurBo-RZ: zmieniono lewą część nagłówka zestawień na:
            RZ-DO.C6   E.OO1 Agencja ...
            O9-11-94   4.53  EKSPORT ...
            co oznacza: RZ - TurBo-RZ, D - wersja DEMO, O.C6 - wersja programu,
                        E - opcja, OO1 - numer użytkownika, potem jego nazwa,
                        niżej data i godzina oraz tytuł zestawienia;
            obecnie eksport wykonywany jest według opisu w punkcie 12 ţ\I\...
            oraz zawartości zbioru ţ\#\KWAL lub #\KWAL lub dir\#\KWAL;
  TurBo-HD: dodane procedury obsługi drukarki fiskalnej CSF-1;
            na prawie dostępu 1 system pozwala poprawiać faktury z okresu
            zaksięgowanego, ale nie tworzy nowych dowodów WZ i nie pozwala
            poprawiać środka faktury (tylko nagłówek lub stopkę);
            terminatorem dla list jest tak jak w TRZ znak  (#4);
ţ 16-1O-94: THD numer 4.7O, TRZ numer O.C5:
  TurBo-RZ: Terminatorem dla list nie jest znak #O lecz  (#4);
            technologia eksportu dla wersji końcówek 1 zapisana jest
            w zbiorze #\KWAL;
            trzeci parametr wywołania może zawierać nazwę katalogu;
            procedura startowa ma 2 x Delay(5OO) a nie jak dotąd 2 x 15OO
            co daje 1 zamiast 3 sekund startu;
            podczas eksportu nie sypie się gdy brak katalogu na PLANKONT;
            jeżeli konto VAT rozpoczyna się od '-' to system dolepia tę
            końcówkę do standardowego konta VAT, inaczej traktuje konto
            VAT pozycji jako zupełne;
            zmieniono lewą część nagłówka na: TRZ-O.C5 C   itd
                                              23-1O-94  12:15  itd.
  TurBo-HD: Jest nowy instalator HIN (nowe hasło);
            Doszła opcja "faktury proforma", która nie tworzy dowodów WZ
            (nowy plik PROFORMA.THD);
            Rozpoznaje wersje od A do F:
            A - pełny program,
            B - program kontroluje liczbę faktur w miesiącu ( < 5OO )
                oraz liczbę indeksów ( < 5OO ),
            C - j.w. ale zamiast 5OO jest 1OO,
            D - j.w. ale zamiast 1OO jest 5O i wydruki piszą DEMO,
            E - samo fakturowanie dla małych firm ( < 1OO ),
            F - samo fakturowanie bez ograniczeń,
            Potrafi też rozpoznawać zmiany w wersji DEMO robione ręcznie,
            Podczas fakturowania po powrocie do pola indeks (magazyn, ilość)
            system dodaje do stanu ilość z tej pozycji, to samo przy innych
            dokumentach magazynowych (opcja A.A i F.A).
ţ O3-1O-94: TFK wersja A.C4, THD wersja 4.64, TRZ wersja O.C4.
  TurBo-FK: Zlikwidowano pytanie o analitykę podzieloną kontami na strony.
            W kasie poprawiono wydruk nazwy kontrahenta, gdy jest wywoływany
            ze struktury.
  TurBo-HD: Gdy nie ma zbioru #\KTO to szuka ţ\#\KTO.
            Wprowadzono wersje A,B,C,D,E,F odpowiadające dużej, średniej
            i małej firmie, dalej DEMO, skrócone i pełne fakturowanie.
            Wersja D obsługuje zbiory do 1OO kB (do 78O pozycji w zbiorze),
            od trzeciej strony drukuje wyłącznie napis 'Wersja demonstracyjna'.
            Poprawiono prawa dostępu:
            > O - nie wolno wchodzić w faktury z okresu zaksięgowanego,
                - nie wolno wchodzić w dowody z okresu zaksięgowanego,
                  (nadawać numeracji dowodów zaksięgowanych),
                - nie wolno cofnąć zaksięgowanych dowodów,
            > 1 - nie wolno zaksięgować dowodów do zbioru rocznego,
                - nie wolno skasować faktury,
            > 2 - nie wolno wchodzić w debet podczas fakturowania,
                - nie wolno wchodzić w faktury z poprzednich dni,
                - nie wolno wchodzić w dowody z poprzednich dni,
                - nie wolno kasować pozycji w raporcie kasowym,
                - nie wolno wchodzić w ewidencję magazynów,
                - nie wolno kasować dowodów magazynowych,
            > 3 - nie wolno wprowadzać nowych i poprawiać starych indeksów,
            > 4 - nie wolno wchodzić w fakturowanie,
                - nie wolno poprawić ostatniego numeru dowodu,
                - nie wolno wchodzić we wprowadzanie dowodów,
                - nie wolno wchodzić w ewidencje dostawców, odbiorców, zleceń,
            > 6 - nie wolno drukować dowodów, zestawień dostawców, odbiorców,
                  zleceń i magazynów, kontroli zgodności faktur z dowodami WZ,
                  faktur,
  TurBo-RZ: Stworzono dodatkowy zbiór ţ\#\KWAL (#\KWAL), który zawiera
            kwalifikacje pozycji zakupu (od A do Z) z podaniem stopy, opisu
            oraz sposobu księgowania podstawowego.
            Jeżeli podać trzeci parametr wywołania to system obsługuje nim
            nazwę katalogu roboczego (ważniejsze niż #\#.#).
            Skrócono czas wejścia do programu z 3 do 1 sekundy.
            W podglądzie [F4] pokazuje się w formie znaku  ogranicznik
            początku pola.
            Przygotowano sześciowierszowy nagłówek każdej strony (TTT.Pas).
ţ O8-O9-94:
  TurBo-HD: Zlikwidowano błąd polegający na dodawaniu 22% do ostatecznej kwoty
            faktury w firmach zwolnionych podmiotowo z VATu (KOT-KOM).
            Zlikwidowano zbiory *.GRU; zamiast nich funkcjonuje ogólna zasada
            obsługi [F3]-[F3].                   [Dn] - strzałka w dół (Down).
            Proszę po sekwencji [F3]-[F3] i wpisaniu pierwszej pozycji kolejno
            naciskać [F6],[Dn],[Enter], [F6],[Dn],[Enter], [F6],[Dn],[Enter].
            [F3]-[F3] obowiązuje już prawie wszędzie.
            [F4] w polu DATA ma pokazywać kalendarz ?
            Wprowadzono 4.znakowy numer wersji (4.61).
ţ O1-O8-94:
  TurBo-FK: Pod klawiszem F4 w polu uwagi w opcji A oraz D.A nie pokazują się
            wszystkie transakcje jak dotąd lecz tylko nierozliczone
            i na danej transakcji pokazane jest końcowe saldo.
  TurBo-HD: Jeżeli w opisie indeksu znajduje się średnik to na fakturze
            pozycja średnika pokazuje miejsce łamania wiersza.
ţ 2O-O7-94:
  TurBo-FK: Polecenie przelewu ma powiększone pole opisu.
            Kwota poprzedzona i zakończona jest znakami ==.
            Analiza kont rozrachunkowych zostawiała fizycznie otwarty
            zbiór .DFK jeżeli wycofano się Esc z pola zbiór na dekrety
            - błąd usunięto.
============================================================================
ţ Z dniem 24.O6.94 wprowadzono rozszerzone zakresy dopuszczalnych znaków
  w każdym polu wprowadzania informacji.
  Ujednolicone dla wszystkich systemów zakresy pozwalają swobodnie korzystać
  z możliwości programu bez obawy o obsługę danych w pozostałych systemach.
  W TurBo-FK (wersja A.9):
       O - Integer bez znaku,      O..9
       1 - Integer ze znakiem,     O..9-
       2 - Real (kwota, wartość)   O..9-./*
       3 - Integer - data          O..9     (jak O)
       4 - Real (ilość,wsp.,cena)  O..9-./* (jak 2)
       5 - Symbol konta, indeks    O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
       6 - Symbol uogólniony       O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*
       7 - Dozwolone wszystko       ..ý
       8 - Symbol literowy         A..Z
       9 - Nazwa zbioru, hasło     O..9-$&úA..ZĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
  W TurBo-HD (wersja 4.5) i TurBo-RZ (wersja O.B):
       O - Integer bez znaku,      O..9
       1 - Integer ze znakiem,     O..9-
       2 - Real (kwota, wartość)   O..9-./*
       3 - Integer - data          O..9     (jak O)
       4 - Real (ilość,wsp.,cena)  O..9-./* (jak 2)
       5 - Symbol konta, indeks    O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
       6 - Symbol uogólniony       O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*
       7 - Symbol reorganizowany   O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*a..r
       8 - Symbol literowy         A..Z
       9 - Nazwa zbioru            A..Z`O..9-~!@#$%^&()_ú{}
       1O - Dozwolone wszystko      ..ý
       11 - Hasło (duże polskie)   O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ (jak 5)
ţ TurBo-HD (wersja 4.5) potrafi obsłużyć równocześnie 2 zbiory robocze:
  1. Jeżeli w katalogu BTU-1994 założyć tekstowy zbiór (NC-F4) o nazwie
     BTU-1994.HDR, który zawiera nazwę alternatywnego (głównego) zbioru
     roboczego to stany magazynowe (k.F3) obliczane są z uwzględnieniem
     dowodów w tym alternatywnym zbiorze.
  2. Jeżeli podczas pracy zrzucimy część dowodów ze zbioru roboczego
     (ROBOCZY.DHD) do tego zbioru (np.ROBOCZY1.DHD) to nie księgując
     dowodów można przyśpieszyć bieżącą pracę.
  3. W opcji A.G można przerzucić dowolne dowody z jednego do drugiego.
  4. Zestawienie stanów i obrotów powinno się wykonywać po całkowitym
     zrzuceniu wszystkich dowodów z roboczego do alternatywnego oraz
     po przełączeniu się na ten zbiór roboczy (opcja A.F).
  5. Pozostało jeszcze do wykonania:
     - księgowanie z uwzględnieniem dwóch roboczych (ważne także podczas
     tworzenia zestawień stanów i obrotów, które startują od chwilowego
     księgowania !),
     - zapis starej faktury z kontrolą, w którym zbiorze roboczym buły
     poprzednio dowody WZ (oba te punkty są nieważne gdy praca
     z jednym zbiorem roboczym),
     - kontrola stanów na indeksach z faktury zapisywanej na dysk tuż przed
     zapisem, a nie podczas wprowadzania.
  6. Dodatkowo podczas wprowadzania PZ (i innych) system nalicza VAT.
  7. Podczas tworzenia zestawień można podać kilka magazynów (typów dowodów)
     np. 1??, 2*, ?1?, lub [F3], [F3].
  8. Rozdzielnik RODZAJ-TYP pokazuje z rozbiciem na magazyny (podsumowanie
     końcowe dla wszystkich magazynów podobno ma przekłamania).
ţ TurBo-RZ (wersja O.B) nalicza już na nowo podatki i od razu je pokazuje.
============================================================================
ţ U N I F I K A C J A
  Z dniem 24.O6.94 wprowadzono rozszerzone zakresy dopuszczalnych znaków
w każdym polu wprowadzania informacji.
  Ujednolicone dla wszystkich systemów zakresy pozwalają swobodnie
korzystać z możliwości programu bez obawy o obsługę danych w innych
systemach.
  W TurBo-FK:
       O - Integer bez znaku,      O..9
       1 - Integer ze znakiem,     O..9-
       2 - Real (kwota, wartość)   O..9-./*
       3 - Integer - data          O..9     (jak O)
       4 - Real (ilość,wsp.,cena)  O..9-./* (jak 2)
       5 - Symbol konta, indeks    O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
       6 - Symbol uogólniony       O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*
       7 - Dozwolone wszystko       ..ý
       8 - Symbol literowy         A..Z
       9 - Nazwa zbioru, hasło     O..9-$&úA..ZĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
  W TurBo-HD i TurBo-RZ:
       O - Integer bez znaku,      O..9
       1 - Integer ze znakiem,     O..9-
       2 - Real (kwota, wartość)   O..9-./*
       3 - Integer - data          O..9     (jak O)
       4 - Real (ilość,wsp.,cena)  O..9-./* (jak 2)
       5 - Symbol konta, indeks    O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
       6 - Symbol uogólniony       O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*
       7 - Symbol reorganizowany   O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ?*a..r
       8 - Symbol literowy         A..Z
       9 - Nazwa zbioru            A..Z`O..9-~!@#$%^&()_ú{}
       1O - Dozwolone wszystko      ..ý
       11 - Hasło (duże polskie)   O..9-./úA..Z&ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ (jak 5)
*)
============================================================================
Uses Crt, Printer;

Const mPL = 'ąćęłńóśżź'; DPL = 'ĄĆĘŁŃÓŚŻŹ'; Latin_II = 'ŃąŠˆäóŚ+ŤńĄ¨ăŕ—+ć';

Type St = String [81];

Var S, X: St;   T: Text;   PL, DR: Char;   DS, NW, P: Integer;   B: Boolean;

Procedure Info;
Begin
  Writeln('Musisz podać przynajmniej jeden parametr wywołania');
  Writeln('            tzn. tekst, do którego chcesz drukować.');
  Writeln('Ponadto: PL:M oznacza standard polskich liter: Mazovia, Latin, Brak');
  Writeln('         DR:E oznacza drukarkę: Epson, Portrait, Landscape');
  Writeln('         DS:6O oznacza długość strony (O..999)');
  Write('Przy czym szukany tekst podajemy na końcu.'); Delay(1999); Halt
End;

Procedure Wymienic(Var C: Char; S, T: St);   Var B: Byte;
Begin B:=Pos(C,S); If B>=1 Then C:=T[B] End;

Procedure BezPL(Var S: St);   Var B: Byte;   L: Byte absolute S;
Begin For B:=1 To L Do Wymienic(S[B],mPL+DPL,'acelnoszzACELNOSZZ') End;

Procedure Latin(Var S: St);   Var B: Byte;   L: Byte absolute S;
Begin For B:=1 To L Do Wymienic(S[B],mPL+DPL,Latin_II) End;

BEGIN
  PL:='M'; DR:='E'; DS:=64; P:=1-1;
  Repeat
    P:=Succ(P); X:=ParamStr(P);
    If Pos('PL:',X)=1 Then If Length(X)<>4 Then Info Else PL:=UpCase(X[4]);
    If Pos('DR:',X)=1 Then If Length(X)<>4 Then Info Else DR:=UpCase(X[4]);
    If Pos('DS:',X)=1 Then
      Begin
        Delete(X,1,3); Val(X,DS,NW); Insert('DS:',X,1); If NW>=1 Then Info
      End
  Until Pos(':',X)<>3;
  If (X='') or (Pos(PL,'MLB')<1) or (Pos(DR,'EPL')<1) or
     (DS<1-1) or (DS>999) Then Info;
  Case DR of
      'E': Begin Write(Lst,^['@'^['C'^@^L^['x'^A^['M'); P:=12 End;
      'P': Begin Write(Lst,^['E'^['&l'#48'O'^['&l7C'^['(17U'^['(s12H'^['(s41'#48'1T'); P:=12 End;
      'L': Begin Write(Lst,^['E'^['&l'#49'O'^['&l7C'^['(17U'^['(s12H'^['(s41'#48'1T'); P:=28 End
    End;
  Assign(T,'CONOWEGO.PAS'); Reset(T); NW:=1-1; If DS=1-1 Then DS:=-1;
  Repeat
    If NW=DS Then Begin Write(Lst,^L); NW:=1-1 End;
    NW:=Succ(NW); Write(^M,NW); Readln(T,S); B:=Pos(X,S)>=1;
    Case PL of 'L': Latin(S); 'B': BezPL(S) End; Writeln(Lst,'':P,S)
  Until B;
  Close(T); Write(Lst,^L)
END.
============================================================================