=================================================================== 28-12-95
TFK B.30: Potwierdzenie salda pyta teraz o datę potwierdzeń oraz
          czy drukować potwierdzenia przy saldach zerowych.
          Przy każdym druku potwierdzenia salda otwierany i nie zamykany
          był zbiór wzorcowy (błąd I/O 04). Teraz jest już zamykany.
=================================================================== 24-12-95
TFK B.30: Przy starcie programu pojawiają się automatycznie nowe ramki oraz
          polskie litery w standardzie Mazovii. Poprawiłem kształt litery O.
THD 5.53: Zmieniłem kolejność opisu kas fiskalnych w opcji M.A pod literą O.
          Poprawiłem kształt litery dużej O.
T-MAZ:    Definiuje na VGA polskie litery w Mazovii, zmienia kształt ramek
          na TurBo-Ramki oraz zmienia kształt litery O na lekko ściętą
          na lewym-górnym zaokrągleniu dla odróżnienia od cyfry 0, która
          ma kształt dotychczasowy litery O.
          'T-MAZ +' oprócz definiowania ramek i Mazovii dodaje duży kursor.
          Program nie jest rezydentny, można go wołać wielokrotnie przed
          wejściem do dowolnego programu lub przed powrotem do Nortona.
          'T-MAZ -' zmniejsza kursor do podstawowych rozmiarów.
          Nierozsądne jest stosowanie polecenia KEYB PL ze względu na
          wyłączenie obsługi klawiatury [prawy-alt].
          Wydaje się, że najrozsądniejszym wyjściem jest sekwencja poleceń:
          LH PLKVGA/K8 (prawy alt daje polskie litery oraz dowolne ramki)
          T-MAZ +      (poprawione polskie, 0, O, TurBo-Ramki, duży kursor).
=================================================================== 14-12-95
TFK B.22: Przeglądanie raportów kasowych od 300 a nie od 250 w dół.
THD 5.52: Dokumentacja pod literą O ma opis rozwiązań fiskalnych pracujących
          z programem TurBo-HD. Opis dotyczy drukarek fiskalnych:
          DF-301 firmy POSNET sprzedawanych przez ESKA Wrocław, Gubińska 8
                                                  tel.73-61-41 fax 57-78-58
          oraz CSF-1 firmy Centrum Systemów Fiskalnych sprzedawanych przez
               jedną firmę z ul. Sienkiewicza.
          Użytkownicy: JASTA Świebodzice (kilka CSF-1) hurtownia spożywcza,
                       TOMEX Ligota Piękna (jedna CSF-1) stacja benzynowa,
                       GS Sobótka (jedna CSF-1) zaopatrzenie rolnictwa,
                       Sklep Art-Przem-Met Trzebnica (DF-301) j.w.
          Generalnie DF-301 jest dużo prostsza i bardziej elegancka.
          Paragony mogą służyć do rozliczenia z kasą (trzy końcowe wiersze
          mogą służyć za dowód zapłaty w kasie).
          +==========================================================+
          | !!! UWAGA !!! w opcji MC ostatni zapis ustawić na "NIE". |
          +==========================================================+
THD 5.51: Sam zakłada katalogi KASA i BANK gdy potrzebuje.
=================================================================== 04-12-95
THD 5.50: Zbiory Katalog\KASA*.* oraz Katalog\BANK*.* zmieniły położenie   !
          i nazwę. Teraz nazywają się Katalog\KASA\KASA*.RK? oraz          !
          Katalog\BANK\BANK*.BR?.                                          !
          Doszła w opcji B obsługa kasy fiskalnej PS2000.
          Doszło w opcji D zestawienie stanów dla indeksów niechodliwych.
          Doszła w opcji J analiza obrotów (nie wiem czy i jak działa).
          Informacja o stanach spadła na opcję O, opcja N to zamówienia
          i receptury.
          Drugi format faktur przerzuciłem na koniec opcji F, w jej miejsce
          wstawiłem obsługę paragonu (uproszczona faktura).
          Doszło zestawienie towarów niechodliwych ( H28 ), obsługa receptur
          i ich zestawienie ( H30 ).
          Nowe indeksy w sieci są doczytywane przed wejściem do każdej opcji.
          Przymierzam się do obsługi kasy PS2000 ( H08 ).
          Zmieniłem nazwę zbioru DOSTAWCY.THD na DOSTAWCY.DOS z powodu zmiany
          konstrukcji rekordu dostawcy - zamiast 3 x 60 zn. + 2 x 40 zn. +
          + 50 znaków jest 15 + 8 x 30 znaków.
          Zamierzam zunifikować kartoteki dostawców i odbiorców jako
          jednego zbioru KLIENCI.KLI.
          Do planu w TurBo-FK eksportowani są tylko klienci z wypełnionym
          polem skrót konta.
          Wyróżniam teraz następujące rodzaje indeksów:
       Było: O - opakowania     Jest: O - opakowania
             --------------           Z - opakowania zwrotne ewidencjonowane
             U - usługi magazynowe    U - usługi magazynowe
             V - usługi niemagazynowe V - usługi niemagazynowe (bez WZ)
             X - nagłówki             X - nagłówki.
          Zwiększyłem liczbę indeksów pokazywanych razem z pełną nazwą
          na liście pod [F4] z 50 do 500.
          Umożliwiłem ewidencję magazynową w cenach sprzedaży brutto lub
          netto. Tak samo można wystawiać faktury w cenach netto lub brutto.
          Wprowadziłem możliwość rozróżniania:
             - czy magazyn jest prowadzony w cenach brutto (ceny zakupu brutto),
             - czy cenniki są w cenach brutto,
             - czy ceny na fakturach i dowodach typu RW są w cenach brutto.
          UWAGA ! Brakuje odpowiedniej modyfikacji zestawień (np. rejestr
                  sprzedaży VAT pokazuje !@#$#@! ???).
          Przy starcie programu definiowane są nowe ramki i polskie litery
          na kartach VGA w standardzie Mazovia.
          Dołączyłem zbiór konfiguracyjny SETUP\KRRI, w którym można
          przedefiniować zakres działania liter opisujących rodzaj indeksów:
             wiersz 1 - nie analizowany opis,
             wiersz 2 - nagłówki (domyślnie X),
             wiersz 3 - opakowania (O),
             wiersz 4 - opakowania zwrotne (Z),
             wiersz 5 - usługi niemagazynowe (V),
             wiersz 6 - usługi magazynowe (U),
          Doszła ewidencja receptur RECEPTURY.REC.
          Nauczyłem listę [F4] obsługi za pomocą spacji (obsługa pozycji bez
          wychodzenia z listy), włączyłem ten mechanizm na próbę w zapisach
          dodatkowych na fakturze.
          Podczas księgowania program wstawia datę podaną (minus 1)
          a nie ostatniego dowodu (co było źle).
          Podczas księgowania program pokazuje, że pracuje i na jakim jest
          etapie (do tej pory tylko migająca dioda HDD coś pokazywała).
          Uruchomiłem możliwość kasowania faktur od numeru do numeru.
          Podczas wprowadzania hasło jest niewidoczne.
          Wezwania do zapłaty kierowane tylko na ekran są oddzielone trawą
          od siebie. Usuniety został błąd, który powodował przepisywanie
          śmieci do drugiego i czwartego wiersza opisu odbiorcy w wezwaniach
          do zapłaty. Dołożyłem ograniczenie wezwań do zapłaty do faktur od
          pewnego dnia do dziś.
          Opcję zamknięcia kasy przedłużyłem na raporty bankowe.
          Dokumentacja może drukować się teraz jednym ciurkiem.
          Obsługa zamówień uległa dużej zmianie (nie wiem czy na lepsze).
          Analiza dowodów dostaw do sklepu obsługuje tylko 100 placówek
          i gdy jest ich więcej to się nie sypie jak było wcześniej.
          Poprawiony został błąd, który powodował zapętlanie się programu,
          gdy do sklepu (DDS) dostarczano opakowanie zwrotne (rodzaj O).
          Zmieniony został opis pól w opcji MC.
          UWAGA ! Uznałem, że powrót do MENU po wydruku faktury za standard.
                  W jego miejsce w opcji MC wstawiłem pytanie czy faktury są
                  wystawiane w cenach brutto, ale obsługa tego jest zła.
                  Należy obowiązkowo poprawić na "NIE".
          Poprawiony został błąd, który powodował, że zestawienia EA i EC
          oraz EB i ED były dotąd identyczne wbrew zapowiedzi w menu.
          Dodatkowo doszło końcowe podsumowanie BO na zestawieniach obrotów
          (opcja E).
          Zmniejszyłem liczbę dostawców obsługiwanych w opcji H z 1450
          na 1100.
          Zwiększyłem dopuszczalną różnicę między datę faktury a datę
          sprzedaży z 99 dni do 700 dni (ważne dla faktur korygujących).
          Operacja kasowania pozycji faktury lub paragonu jest lepiej
          widoczna na ekranie i chodzi prawidłowo przy klawiszach PgUp
          i PgDn. PgDn wchodzi teraz na ostatnią pozycję na fakturze
          (paragonie) a nie do stopki faktury (ciężko było wejść na koniec
          długiej faktury).
          W przygotowaniu opcja analizy obrotów z kontrahentami
          (od najlepszego do najsłabszego odbiorcy).
          Poprawiony został błąd, który powodował w opcji FA próbę zapisu
          odbiorcy bez hasła.
          Ujemne pozycje wyłącznie wartościowe (na usługi) tworzą już także
          fakturę korygującą.
          Zmieniłem kolejność wyświetlania opisu klienta i jego zaległych
          płatności przy wpisywaniu symbolu klienta do faktury (do tej pory
          nie było widać jego pełnej nazwy z adresem). Zmieniłem też
          ignorowanie ostrzeżenia o zaległościach z [Enter] na [Esc].
          Pojawia się też komunikat 'UWAGA ! Zadłużenie !'.
          Paragon fiskalny próbuje powstać nie tylko gdy było brak hasła
          kontrahenta lub gdy jego hasło było '0000', ale także gdy hasło
          rozpoczyna się od '0000' lub na 2 lub 3 znaku ma odstęp 'ú'.
          Podczas eksportu faktur program sygnalizuje 'O.K.' lub 'nic.'
          gdy coś udało się wyeksportować czy też nie.
          Program eksportuje na jeden raz maksymalnie 600 dowodów
          (dotychczas 750) ale za to robi to prawidłowo (dotychczas było
          do niczego).
          Uzupełniłem tablicę konwersji Mazovii w zestawieniach na
          drukarkowy Latin II o ramki. Zlikwidowałem obsługę Latin II na
          ekranie.
          Przestałem zmieniać dwa zera po przecinku w kwocie na kreskę
          ( 1,00 -> 1,- ).
          Wstawiłem wygaszacz ekranu, ale muszę go zlikwidować ze względu
          na obsługę stanowisk będących równocześnie serwerem drukarki
          (LANtastic).
          Program robi sobie zieloną obwódkę na borderze.
          Włączyłem ponownie obsługę funcji DEMO. Pełny opis w dokumentacji
          MA. Przesunąłem opis w górnym barze w lewo.
          Wstawiłem ogranicznik na długość listy do 32766 pozycji.
          Dostawiłem nowy zbiór SETUP\KTO-DYS, który zawiera spis osób
          dopuszczonych do obsługi dyspozycji (zamówień).
          Zlikwidowałem błąd, który mógłby spowodować zawieszanie pracy
          programu przy długich fakturach, gdyby była korakta lub zapis
          nowego odbiorcy i dotyczy to przypadku zmiany konstrukcji bazy
          danych odbiorców, która dopiero nastąpi.
          Zmieniłem sposób księgowania obrotów debetowych. Teraz wszystkie
          takie obroty sumują się nie tworząc kolejki stanów, która
          przebijając się przez 500 zapisów nie pozwalała drukować żadnych
          zestawień.
          Zmieniłem ramki drukowane KP i KW na ciągłe (semigrafika IBM).
          Całkowicie zmieniłem i poprawiłem opis programu w opcji MA,
          zwracam uwagę na opis działania programu z drukarką CSF-1 (opis O).
          Z dyskietki instaluje się program bez katalogu DEMO.
TFK B.22: W opcji E drukowane są podsumowania kont z obrotami zerowymi.
          Zwiększyłem do czterech wierszy opis dystrybutora, dodałem dwa
          numery telefonów widoczne obok głównego MENU.
          Doszła w H opcja 'POLECENIE KSIĘGOWANIA'.
          Przesunąłem opis w górnym barze w lewo. Zmieniłem sposób
          kodowania głównego tła programu (na pohybel crackerom).
          Skasowanie wiersza dekretu w opcji A (konta lub kwota) kasuje
          także przyporządkowanie do rejestru VAT (a było źle).
          Źle było sumowane zestawienie z kolumną BO (BO było liczone
          podwójnie w obrotach narastająco) - teraz jest O.K.
          Analiza rozrachunków ustawia je według pola termin, a nie data
          dekretacji jak to było źle dotychczas.
          Dziennik niesłusznie blokował sobie bardzo dużo miejsca roboczego
          na dysku (około 4 razy za dużo) - teraz jest O.K.
          Dołożyłem wpisywanie numeru dowodu na wydruku książki przychodów
          i rozchodów. Wydruk szerokiej książki poprzedzony jest pytaniem
          o drukowaną na papierze datę wydruku (po to by nie zmianiać jej
          co chwilę komendą DATE) oraz o numer strony, od której drukować
          (lokalny restart).
          Zlikwidowałem zamianę dwóch zer po przecinku na kreskę.
          Uruchomiłem i zlikwidowałem z powodów LANtastica TurBo-Wygaszacz.

=================================================================== 14-07-95
THD 5.30: Nagłówki zestawień wysyłane na ekran lecą teraz zawsze w Mazovii.
TFK B.20: Jeżeli drukarka zamiast Latin-II ma CP-850 lub CP-852 to zamiast
          ramek podwójno-pojedyńczych pojawiały się robaczki. Teraz w miejsce
          nich pojawiają się pojedyńcze lub podwójne pionowe bez wykończeń.
          Przy starcie programu odczytywany jest zbiór #\D. do końca, czyli
          razem z informacją o szerokości wydruków szerokich i wąskich.

=================================================================== 20-06-95
 Firma TurBo-Soft dorobiła się w końcu znaczka firmowego:

 +---   Agencja  Informatyczna  ţTurBo-Softţ
 ++ ÜŰ  55-1OO Trzebnica, ul.Kilińskiego 1/2
  +ÜŰ   tel.O-9O-34O-7O3, fax (O-71) 12O-344

 Można go używać w Waszych reklamówkach i innych materiałach informacyjno-
 -dokumentacyjnych. Proporcje rysunku dla rysunków graficznych proszę zdjąć
 z wydruku a nie z ekranu (tu znaczek jest zdecydowanie za chudy).
 Były co prawda też inne propozycje:
                               ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜ
                                 Ű Ü Ü ÜÜ ŰÜŰ ÜÜÜ
                                 Ű ŰÜŰ Ű ÜŰÜŰ ŰÜŰ
                                 +==+     +=          Agencja Informatyczna
                               ==+==++==+=+==+==============================
                                 +==++==+ |  +=
 oraz
                               ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜ
                                 Ű Ü Ü ÜÜ ŰÜŰ ÜÜÜ
                                 Ű ŰÜŰ Ű ÜŰÜŰ ŰÜŰ
                                 +--+     +-          Agencja Informatyczna
                               --+--++--+-+--+------------------------------
                                 +--++--+ |  +-
 ale ze względu na skomplikowaną
 budowę nie weszły do użytku. Tym bardziej, że ten sam znaczek
 zafunkcjonował już na wizytówkach i na naklejkach na dyskietki.
=================================================================== 20-06-95
THD 5.28: Zlikwidowałem błędne zmienianie nazwy katalogu # na #.BAK;
=================================================================== 19-06-95
TFK B.18: W rejestrze zakupów dopuściłem dodatkowo kwalifikacje o,p,q,r,s,
          które korygują kwalifikacje O,P,Q,R,S;
          Kwalifikacje pisane małą literą są do wydobycia wyłącznie przez
          listę [F4]; lista obejmuje kwalifikacje od A do z (małe);
          Dorzuciłem obsługę sieciową plików rejestrów VAT;
          Zlikwidowałem błąd, który powodował przykrycie pozycji VAT nowymi
          z dowodów o nieco mniejszych numerach (już drugi raz to zrobiłem);
          ---------- UWAGA! Przetestowane zostało na FRAPO-RAWICZ ----------
          Zmieniłem strukturę zbioru Dir\Dir.#FK i teraz już z nowym
          rozszerzeniem .#DZ program pamięta obroty dwustronne;
          Zestawienie M.A (podręcznik) tylko podczas kierowania na drukarkę
          lub do zbioru koryguje długość strony na 55 wierszy + 6 nagłówek;
          Start dziennika ustawowego pyta teraz o ostatnią liczbę dziennika,
          datę oraz obroty sprzed dziennika TFK;
          Zlikwidowałem obsługę rejestrów oznaczonych zerem lub dwoma;
          Zlikwidowałem zacięcie na rejestrach od 51 do 63 (wyrzuciłem je);
          Zmieniłem budowę procedury BAK(..) przez co znacznie przyśpieszyła
          się praca w sieci - ale teraz źle jest obsługiwany katalog #;
THD 5.27: Zmieniłem budowę procedury BAK(..) przez co znacznie przyśpieszyła
          się praca w sieci - ale teraz źle jest obsługiwany katalog #;
          Nowa metoda pracy ze zbiorami *.BAK wymagała nowej obsługi wejścia
          do programu: teraz wejście do programu przy braku jakiegoś ważnego
          zbioru (roboczy, dostawcy, odbiorcy, zlecenia, magazyny, faktury)
          jest 10 razy dłuższe, ale zlikwidowałem być może na zawsze problem
          znikania zbiorów (roboczy, odbiorcy);
          Brak zbioru rocznego podczas księgowania jest też 10 razy
          sprawdzany zanim zostanie założony nowy zbiór roczny;
          Zmiana zbioru roboczego na zupełnie nowy od razu zakłada ten zbiór
          i jest to drugie i ostatnie miejsce zakładania zbioru roboczego;
          W miejscu, gdzie program zaczyna pytać o upusty można, naciskając
          klawisz [F3] (też [F5]), kazać przeliczyć ceny tak, aby wartość
          całej faktury wyniosła dokładnie tyle ile podamy;

=================================================================== 18-O5-95
TFK B.16: [22.553 wiersze] Zlikwidowałem opcję C.F - saldo wybranego konta;
          Uzupełniłem instrukcję dostępną w opcji M.A;
          Na nowo uruchomiłem opcję K.B - obsługa kartoteki dyskietki;
=================================================================== 15-O5-95
TFK B.15: O ile w kolumnie VAT w opcji A można było w poprzednich wersjach
          wpisać numer rejestru zakupów VAT (od 1 do 63) to obecnie:
          kolumna nazywa się NRV (Numer Rejestru Vat);
          można na dwóch znakach podać numer rejestru VAT przy czym:
          - numery zaczynające się znakiem '-' dotyczą rejestrów sprzedaży,
          - numery od 1 do 5O dotyczą rejestrów zakupu;
          numeracja jest osobna dla każdego miesiąca - nazwa zbioru, który
          zawiera rejestr zakupów, ma następującą strukturę: RR-MM-NR.VAT
          (np. 95-O5-5O.VAT - rejestr zakupów nr 5O z maja'95 lub
               95-O5--1.VAT - rejestr sprzedaży nr 1 z maja'95);
          Pozbyłem się nazwy 'LISTA' podkładającej się pod listę zbiorów
          i zmieniłem kolejność obsługi w opcji B:
           teraz po wejściu do opcji pytam się od razu o nazwę listy zbiorów
           a naciśnięcie klawisza [ENTER] na pustym polu (a jest puste)
           daje to samo co [F4] czyli listę zbiorów z listami do łączenia;
          Klawiszem [TAB] na pustym polu Lista lub [F3] można przełączyć się
          na starą metodę łączenia zbiorów (po dwa);
          Dopuściłem do łączenia dwóch zbiorów na liście (do tej pory
          po podaniu dwóch system prosił o nazwę trzeciego zbioru);
          Jeżeli łączone zbiory nie mają w nazwach wspólnego początku to
          przyjmuję teraz nazwę zbioru wyjściowego identyczną z nazwą listy;
          Opcja ND nazywa się 'emisja rejestrów VAT' bo po nazwie zbioru
          RR-MM-NR.VAT (np. 95-O5-5O.VAT lub 95-O5--1.VAT) albo N jest '-'
          (rejestr sprzedaży) albo od 'O' do '5' (rejestr zakupów);
          Zmieniłem wygląd rejestrów wydzielając kolumny kwot od kolumny
          kontrahentów dzięki czemu rejestry są bardziej czytelne;
          W opcji A przywróciłem kontrolę z sumą kontrolną oraz
          wejście do i wyjście z zamkniętego kręgu kosztów;
          Klawiszem [TAB] można z pola Numer Dowodu przejść do
          Daty Dowodu i dalej wywołać pole Suma Kontrolna);
          Zmienioniłem też uzupełnianie dekretów podczas zapisu na dysk
          dzięki czemu system właściwie wczytuje potem swoje zbiory .DFK
          (chodzi tu o odwołanie do rejestrów sprzedaży VAT od -9 do -1);
          Przy wejściu do rejetru VAT rozpoznaję czy zakupów (ţ\R\REJZ)
          czy sprzedaży (ţ\R\REJS) i odpowiednio podpowiadam kwotę VAT;
          Zlikwidowałem ostatnią kolizję nakładek podczas obsługi rejestrów
          dzięki czemu program zyskał na niezawodności (niezawiesłość ?);
          Zmieniłem komunikat 'Zmienił się VAT ?' na podpowiadający
          'Poprawna wartość VAT [F7]' co należy nacisnąć by mieć dobry VAT;
          Zmieniłem nazwę ţ\#\KWAL na ţ\#\RZ-VAT bo doszedł ţ\#\RS-VAT;
          W pole zawierające skrót nie wpisuje się już chińszczyzna;
          Podobnie jak dla rejetru zakupów trzecia tak dla rejestru sprzedaży
          czwarta cyfra ze zbioru dir\dir.# mówi o liczbie odciętych
          od konta Winien znaków przed wejściem symbolu odbiorcy do rejestru
          (dla cyfry 5 na czwartym miejscu w dir\dir.# z konta 2OO-1-AO15
          robię -AO15 i dopiero wtedy zaglądam do zbioru ODBIORCY.TRZ);
          Po podaniu Symbolu kontrahenta przechodzę od razu do pola
          kwalifikacja VAT, chyba, że jest to nowy dostawca/odbiorca;
          UWAGA ! Aby skasować pozycję z rejestru VAT należy skasować
          pole Kwalifikacja lub pole NRV - nie wolno tego robić poprzez
          skasowanie dekretu (np. kasując kwotę dekretu);
          Poprawiłem w opcjach E funkcję odcinającą główne konta syntetyczne
          (najczęściej 3.znakowe), bo odcinała konta maksymalnie 4.znakowe;
          Poprawiłem z 2O na 3O maksymalną liczbę kolejnych stop odsetkowych
          w opcjach naliczających odsetki (od 1.1.198O r. było ich już 19);
          Poprawiłem z 36O na 365 dni długość roku w opcji H.D;
          Uzupełniłem w G.A kolejność wypisywania zapisów rozrachunkowych o
          liczbę porządkową po dacie dekretacji dzięki czemu lepiej pracują
          różne analizy wpisywane pod jednym numerem dowodu (i jedną datą);
          Pozbyłem się w opcji dzienników ustawowych śmieci zbieranych
          z fikcyjnych zapisów pamiętających tylko sumy kontrolne;
          Opcję Autonomiczna książka przychodów i rozchodów uzupełniłem
          o starą książkę (z 1994r), podkładam wersję w/g daty dekretacji;
          Poprawiłem wydruk na kartkach A3 (szeroki wałek) w trybie Epson.
THD 5.26: Dołożono obsługę dowodów dostaw do sklepów (DDS i ZDS);
          Wprowadza się cenę detaliczną (obciążenia sklepu) a program
          odejmuje VAT w celu wyliczenia wartości netto;
          Wydruk dowodów dostawy prawidłowo (?) wyliczał wartości;
          Wprowadziłem opcję Analiza dowodów dostaw do sklepów,
          która tak samo dobrze daje sobie radę z dowodami WZ (ZZ) i
          zawiera cenę zakupu, marżę, VAT i cenę brutto na każym dowodzie;
          Analiza dowodów dostawy widzi tylko zbiór roczny dowodów;
          W menu głównym zmieniłem 1994 na 1995;
          W opcjach A można już obsługiwać zbiory zawierające
          więcej niż 32767 pozycji dowodów magazynowych;
          Podczas wprowadzania i emisji dowodów DDS i ZDS zliczałem kwoty
          netto poszczególnych pozycji zamiast cen dokładnych czyli brutto
          teraz wydruk dowodu dostaw do sklepu zgadza się z zestawieniem
          analizującym - podstawą analizy jest cena i wartość brutto;
          Analiza dostaw do sklepów może być wycięta do wskazanej grupy
          odbiorców (sklepów) według zasad ogólnych (F4; F3-F4; F3-F3-F4);
          UWAGA !!! Wszystkie zestawienia pokazujące dla WZ cenę dokumentu
          pokazują teraz CENĘ Z UWZGLĘDNIENIEM UPUSTÓW (w tym eksport).
=================================================================== 21-O4-95
TFK B.1O: Przy pytaniu o wybrane konto klawiszem [F3] (tak jak w THD)
          przełącza się na ŻWzorzecŽ, a nie [F5] (jak dotychczas).
          Przy okazji usunięty został [F5] działający jak [Enter]
          tam gdzie [F5] nie jest używane.
THD 5.24: Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 grudnia 1994 r. 2O ust.3 mówi:
            "Jednorazową sprzedaż towarów lub usług objętych tą samą stawką
             podatkową, których łączna wartość sprzedaży netto jest niższa
             od 5 złotych, dokumentuje się wyłącznie rachunkiem uproszczonym,
             z zastrzeżeniem ust.4: nie dotyczy sprzedaży towarów i usług,
                                    do których ma zastosowanie stawka O proc."
          co można interpretować delikatnie:
          1) jeżeli wartość netto faktury jest mniejsza niż 5 zł
             i nie ma stawki O % to należy wystawić rachunek uproszczony
             (nie dotyczy faktur korygujących),
          lub w sposób zaostrzony (US Kalisz):
          2) jeżeli suma wartości netto według dowolnej stawki innej niż O %
             jest mniejsza niż 5 zł to należy zastosować rach. uproszczony;
          program THD pierwszą interpretację wykonuje automatycznie,
          drugą tylko sygnalizuje przy zakończaniu "mięsa" faktury.
=================================================================== 19-O4-95
TFK B.O6: Uzupełnione zostały podpowiedzi w rejestrze zakupu VAT
          (F4 na polu kwalifikacja) oraz zestawienie rejestru.          
THD 5.23: Podczas wprowadzania dowodów oraz podczas fakturowania oraz podczas
          korekty indeksów program prawidłowo nalicza marżę uwzględniając
          ustawienie podstawy obliczania cen (brutto lub netto).
          I już się nie sypie w opcji A.A ani F.A (przy nowych indeksach).
          W zestawieniach faktur F.C, F.D i F.E opakowania zwrotne były
          doliczane do towarów zwolnionych co zniekształcało strukturę
          sprzedaży (gdy dotyczy sprzedaży do własnych sklepów).
=================================================================== O7-O4-95
TFK B.O6: Na winiecie jest nowy numer telefonu O-9O-34-O7-O3
          oraz () 1998-1995;
          Poprawione zostało wskazanie dowodu w opcji [A];
          Dziennik ustawowy ([E.I], [E.J] oraz [E.K]) jest już kompletny
          i pozwala prawidłowo zamykać okresy wprowadzając je do dziennika;
          Do programu wkradł się błąd polegający na tym, że w pewnych
          sytuacjach podanie okresu wcześniejszego niż zamknięty powoduje
          zmianę daty końcowej zakończonego okresu na podaną dla dziennika;
          problem jest na tyle ważny, że sprawą należy zająć się bezzwłocznie.
THD 5.23: Poprawione zostały metody wyliczania wartości brutto dla zestawień
          faktur [F.D] i [F.E] - teraz są zgodne z opcją [F.C].
=================================================================== 28-O3-95
TFK B.O5: Działa już zamknięcie okresu;
          okres musi mieścić się w ramach jednego miesiąca:
          1) Stare zbiory *.#FK należy skasować ponieważ mają złą strukturę;
          2) Nazwa zbioru rocznego podawana na początku jest obojętna;
          3) Należy wykonać dowolny "dziennik ustawowy"
           i jeżeli dowody w ramach wskazanego okresu są zgodne stronami
           i na początku poda się osobę księgującą to
             program pyta się czy zamknąć okres i po odpowiedzi TAK robi to;
          4) od tej chwili nie ma dostępu do danych zaksięgowanych z datą
             z okresu zamkniętego niezależnie od nazwy zbioru, w którym
             są te dowody;
THD 5.22: Po skasowaniu faktury przypomina o skasowaniu dowodu WZ;
          Z kontroli faktur z WZ wypadły indeksy rodzaju 'V';
          Przy wczytywaniu starej faktury bez hasła odbiorcy prawidłowo
          znów już pokazuje się opis tego odbiorcy;
          zostały skrócone czasy wejścia do zbioru !.! (pracuje szybciej).
=================================================================== 12-O3-95
TFK B.O4: Zakres dat ustawiany na wejściu został zmieniony:
          do 2O. dnia następnego miesiąca ustawia się
          na pełny poprzedni miesiąc,
          po 2O. dniu na pełny aktualny miesiąc;
THD 5.21: Zakres dat ustawiany na wejściu został zmieniony:
          do 5. dnia następnego miesiąca ustawia się
          na pełny poprzedni miesiąc,
          po 5. dniu na pełny aktualny miesiąc;
UWAGA !!! Jeżeli klient prosi o zrobienie tzw. porządków na dysku to
          1. Sprawdzić, czy programy lub dane te nie są przypadkiem
             wołane z jakiegoś menu (np. NC4 lub autoexec),
          2. Sprawdzić, czy dane te nie mają daty ostatniej modyfikacji
             późniejszej niż pół roku temu,
          3. Zarchiwizować mu te dane lub programy do świeżo utworzonego
             katalogu (np. \KOZA) programem PKZIP lub ARJ,
          4. Przy następnej wizycie, ale nie wcześniej niż po miesiącu,
             można skasować zawartość katalogu KOZA, ale zachować katalog,
          5. Upewnić się, że wszystkie te dane na pewno są na innych dyskach,
          6. Zaproponować zainstalowanie nowego dysku z umieszczeniem
             starego wraz z zawartością w kasie pancernej firmy (na zapas).
============================================================================
ţ 1O-O3-95: TFK numer B.O3:
  TurBo-FK: Opcje obsługi kasy zostały powielone i powstała obsługa banku;
            Wydruk raportu odsetkowego został wyrównany i teraz jest ładny
            oraz identyczny z zawartością not odsetkowych (dobrze wybiera
            według zakresu: czy kwoty, czy odsetki);
            W rejestrze zakupów można teraz bez kłopotów nacisnąć od razu
            klawisz [F5] na polu "Dostawca" i nie ma robaczków;
            Lista dostawców nie zawiera teraz liczby kolejnej;
            Na pustym polu "Numer Dowodu" w opcji A nie można już nacisnąć
            [Tab] i zostawić je puste;
            Nowy dowód pyta już teraz sam o datę dekretacji;
            W opcji E.E (syntetyka z BO) program nieprawidłowo nie dodawał
            BO do obrotów "narastająco";
            Nie zawiesza się już po [F5] w polu "Numer raportu" w opcji D;
  TurBo-RZ:
ţ O3-O3-95: THD numer 5.15:
  TurBo-HD: Zbiór !.!, który do tej pory miał 4O.OOO B teraz ma 5O.OOO B,
            zaraz po zainstalowaniu nowej wersji należy wykonać G RES *
ţ 25-O2-95: TFK numer B.O1, THD numer 5.13:
  TurBo-FK: Rozrachunkowy bilans otwarcia został uzupełniony o pytanie
            o początkowy numer dowodu oraz o datę dekretacji i, tak samo jak
            prosty bilans otwarcia, księgowany jest pod jedną datą (1.1.95);
            Dodatkowo doszło pytanie o liczbę dekretów na dowód (dotychczas
            na sztywno 1OO), przy czym puste pole (O) oznacza dowolnie dużo;
            Dziennik ustawowy został uzupełniony o pytanie o imię i nazwisko
            osoby odpowiedzialnej za wydruk i zamknięcie okresu (?);
            Przy zamykaniu kasy dekretacja wykonywana jest na konta z datą
            ostatniej operacji (dotychczas bieżącej operacji) dzięki temu
            wszystkie dekrety w dowodzie mają jedną datę;
            Do końca marca czekam na głosy w tej sprawie:
            - czy dzielić raport na tyle dowodów ile jest dni kasowych,
            - czy wszystko dekretować pod datą ostatniej operacji,
            a problem wynika z ustawy o nowych zasadach, które mówią,
            że do dziennika można księgować wyłącznie dowody prawidłowe
            (bilansujące się stronami) i w kolejności chronologicznej;
  TurBo-HD: Eksport kasy zagląda do podstawowego pliku definicji eksportu
            faktur i ściąga z niego konto syntetyczne odbiorców;
            Jeżeli chcemy prawidłowo eksportować kasę to należy:
            - mieć puste pola 'konto FK' w kartotece odbiorców,
            - mieć dostawców razem z odbiorcami,
            - nie używać kasy handlowej do innych celów niż do handlu (?),
              albo po eksporcie robić w TFK reorganizację (?);
            Podczas eksportu faktur wszystkie pliki idą pod podobne numery
            dowodów (chyba, że zdefiniujemy osobny eksport dla każdego
            pliku osobno) - zlikwidowano przesunięcie o 1OOOO;
ţ O8-O2-95: THD numer 5.11:
  TurBo-HD: Eksport prawidłowo wylicza VAT (poprzednie wersje dawały kwotę VAT
            pomnożoną przez 1O OOO);
ţ 3O-O1-95: THD numer 5.O8, TRZ numer O.C8:
  TurBo-RZ: Przy pytaniu o symbol konta FK można zajrzeć do zbioru PLANKONT.TFK
            w bieżącym katalogu,
            Wyjeżdżając strzałką przed pierwszą pozycję rejestru można
            zdefiniować inną niż 1 początkową liczbę porządkową,
            Przy eksporcie kwalifikacji O, P, Q, R, S, T program wiedząc,
            że VAT wchodzi w wartość obciążającą koszty, wykorzystuje konto VAT
            do zapisu informacji o koncie do rozliczenia VATu od marży.
  TurBo-HD: Procedura księgowania rozpoznaje dodatkowo dowody przychodowe
            z ilością ujemną (w tym zwroty) i nie powiela ich (dotąd widząc
            inną dodatkową cenę wrzucał je jako następną pozycję w analizie)
            lecz koryguje dotychczasowe przychody,
            Po podaniu początku indeksu, [F3], wyszukaniu indeksu i [Enter]
            program wchodząc w pole ilość stał nie na jedynce lecz za nią,
            Opcja obsługi zamówień nie była włączona do systemu nakładek
            i każda następna wersja odsuwała obszar instalacyjny więc HIN
            głupiał nie mogąc nic zainstalować, teraz jest O.K.
            Procedura dostępu do Serwera została wzbogacona o losowe
            oczekiwanie przez okres od O do 3 sekund po konflikcie stanowisk
            co udrożni generalnie obsługę przy spiętrzeniu pracy.
ţ 29-O1-95: THD numer 5.O8:
  TurBo-HD: Zmieniły się nazwy i miejsca alokacji zbiorów definiujących eksport
            danych do TurBo-FK:
            - eksport pomocy był dotąd poszukiwany w Dir\#\EkspPoDo.TFK
                                                   lub w #\EkspPoDo.TFK,
              obecnie zgodnie z zasadami ogólnymi będą to nazwy:
                    Dir\SETUP\Dir.DEP (Definicja Eksportu Pomocy)
              lub     #\SETUP\Dir.DEP
              lub     !\SETUP\Dir.DEP (raczej nie)
              lub  !HD!\SETUP\Dir.DEP,   Dir jest nazwą podkatalogu roboczego,
              składa się z 4 wierszy: pełna nazwa (z napędem i ścieżką) planu,
                                      konto syntetyczne dostawców,
                                      konto syntetyczne odbiorców,
                                      konto syntetyczne zleceń,
              jeżeli nie chcemy przenosić któregoś fragmentu to podajemy
              w odpowiednim wierszu znak 'x', pusty wiersz oznacza,
              że w bazie danych symbolika obejmuje już konto syntetyczne,
            - eksport faktur był dotąd poszukiwany w Dir\#\EkspVaDo.TFK
                                                   lub w #\EkspVaDo.TFK,
              lub dla każdego pliku faktur w Dir\#\VAKTURYx.HDE
                                           lub #\#\VAKTURYx.HDE,
              obecnie zgodnie z zasadami ogólnymi będą to nazwy:
                    Dir\SETUP\Nazwa.DEF (Definicja Eksportu Faktur)
              lub     #\SETUP\Nazwa.DEF
              lub     !\SETUP\Nazwa.DEF (raczej nie)
              lub  !HD!\SETUP\Nazwa.DEF,  przykład jest w !HD!\SETUP\1995.DEF,
              gdzie Nazwa jest nazwą pliku faktur lub nazwą katalogu Dir,
              składa się z następujących wierszy (w każdym z nich po odstępie
              lub po znaku tabulacji może być dowolnie długi komentarz):
              1. Ofset - liczba, która dodana do numeru faktury daje
                         numer dowodu w sensie systemu księgowego,
                         jeżeli definicja dla wszystkich plików jest wspólna
                         to Ofset dla każdego następnego pliku powiększany
                         jest o 1O.OOO (zakładam, że faktur jest mniej),
              2. Kodb  - konto syntetyczne odbiorców - należność dekretowana
                         jest na koncie składającym się z części syntetycznej
                         uzupełnionej o symbol odbiorcy (obcięte do 12 znaków),
                         - nie dotyczy to odbiorców, u których zdefiniowano
                         precyzyjnie symbol konta FK,
              3. KJedn - konto pełne odbiorców jednorazowych
                         (gdy przy fakturze nie podano hasła odbiorcy),
              4. KUta  - konto utargów dziennych (kasa handlowa), na które
                         przechodzi kwota należności, gdy płatne natychmiast
                         (termin zapłaty i data faktury są identyczne),
              5. KVAT  - konto syntetyczne na rozrachunki z tytułu VAT,
              6. KVATK - konto syntetyczne VAT dla faktur korygujących,
              7. KZao  - konto zbierające wszelkie zaokrąglenia,
                 Dowolny wiersz od 1 do 7 może być pusty, zawierać znak x lub
                 zaczynać się od białego znaku (odstęp lub znak tabulacji #9)
                 wtedy oznacza to, że odpowiednie konto jest nieistotne.
              8. Ana[] - pewna liczba wierszy definiujących końcówki kont
                         dla różnych stawek podatku VAT (-1 = zwolnione):
                 stawka w %, odstęp (tabulacja), końcówka, odstęp, komentarz,
                 koniec gdy wiersz nie zawiera odstępów i tabulacji ('ţ'),
                         końcówki dla kont podanych w punktach 5, 6 i 9,
              9. KS[]  - pewna liczba wierszy definiujących konta syntetyczne
                         dla różnych rodzajów indeksów (od A do Z):
                 znak rodzaju, konto syntetyczne, odstęp, komentarz,
                 i tak do końca zbioru, wiersze zaczynające się znakiem
                 innym niż duża litera lub @ są ignorowane (komentarz),
                 @ oznacza 'wszystkie pozostałe', brak w definicji wiersza
                 odpowiadającego wybranemu rodzajowi wysyła tę sprzedaż na
                 konto 777-...
            - eksport dowodów był dotąd poszukiwany w Dir\#\EkspDoDo.TFK
                                                    lub w #\EkspDoDo.TFK,
              obecnie zgodnie z zasadami ogólnymi będą to nazwy:
                    Dir\SETUP\Dir.DED (Definicja Eksportu Dowodów)
              lub     #\SETUP\Dir.DED
              lub     !\SETUP\Dir.DED (raczej nie)
              lub  !HD!\SETUP\Dir.DED,  przykład jest w !HD!\SETUP\1995.DED,
              gdzie Nazwa jest nazwą pliku faktur lub nazwą katalogu Dir,
              składa się z następujących wierszy (w każdym z nich po odstępie
              lub po znaku tabulacji może być dowolnie długi komentarz):
              typ dowodu, rodzaj indeksu, znak księgowania, konta ... ,
            Jeżeli w katalogu \TIE wykryty zostanie podkatalog \TIE\Dir,
            a w nim zbiór \TIE\Dir\TIE.TXT to eksport idzie do \TIE\Dir\*.TIE.
ţ 2O-O1-95: THD numer 5.O7:
  TurBo-HD: Zmieniony został nagłówek faktury, doszło pole "Miesiąc sprzedaży"
            oraz pole na napis "KOREKTA";
            Zróżnicowane zostały stopki faktury w zależności od rodzaju
            faktury (FA2-O dla odbiorców, którzy złożyli oświadczenia, FA2-R
            dla rachunków uproszczonych i FA2-V dla faktur VAT);
            Stopka FA2-O pojawia się gdy w 4 wierszu opisu odbiorcy wpisany
            tekst rozpoczyna się napisem "rej" (np. "rej.up.VAT 22/94 poz.1);
            Podczas wprowadzania faktury na polu "Nazwa odbiorcy" oraz polu
            "Adres odbiorcy" można naciskając klawisz [F3] uzyskać dodatkową
            ramkę do wpisania 2 i 4 wiersza opisu odbiorcy;
            Doszła możliwość wybrania [F4] "Odbierającego" o ile oczywiście
            wcześniej wprowadzono dwie osoby odbierające w opcji ;
            Te dodatkowe wiersze pamiętane są w dodatkowym rekordzie nagłówka
            faktury - dlatego pliki faktur z VAKTURY.THD zmieniły nazwę
            na VAKTURY.NEW a program przy pierwszym wejściu widząc stare pliki
            i puste nowe wykonuje automatyczne tłumaczenie z THD na NEW;
            Tak samo zmieniła się struktura zbioru z odbiorcami -
            plik z odbiorcami ODBIORCY.THD tłumaczony jest na Dir.ODB;
            Wszystko to trwa dłuższą chwilę a na koniec stare pliki
            wynoszone są do zapasowego katalogu .BAK;
            Emisja rejestru sprzedaży została uzupełniona o filtry, które
            pozwalają wyselekcjonować rachunki związane (lub nie) z paragonami
            fiskalnymi (drukarka fiskalna CSF-1) oraz wybranego sprzedawcę;
            Zestawienie faktur też może być podzielone na fskalne lub nie
            z wydzieleniem wybranego sprzedawcy;
            Podczas wprowadzania faktury obok identyfikatora VAT program
            pokazuje cenę i wartość brutto pozycji właśnie wprowadzanej;
            Ponieważ weszła denominacja to metoda zaokrąglania cen do promila
            zostanie definitywnie wyrzucona, w jej miejsce w opcji
            wprowadzono pytanie czy na fakturze wypisywać wartość w starych zł;
            Gdy podczas obsługi VATu (wprowadzanie indeksów, podgląd cenników,
            fakturowanie) nie ma grupy SWW to program podkłada 22.O1 % oraz
            dodatkowo sygnalizuje brak grupy;
            Wprowadzono nową procedurę wypisywania "Słownie",
            która pokazuje także słownie grosze;
            Przy wyszukiwaniu faktury [F4] program pokazuje dodatkowo
            wartość netto oraz datę i kto wprowadził;
            Na podglądzie [F3] ceny w cenniku są właściwie zaokrąglane,
            przy czym gdy wychodzi się od ceny brutto to VAT jest odejmowany;
            Tak samo poprawiony został wydruk cennika;
            Doszła możliwość wydrukowania ceny sprzed denominacji (9);
            Przy wydruku cennika2 bez podania drugiej ceny program
            pokazuje cenę z VATem (lub bez gdy od brutto);
            Procedure pokazuje już i liczy wstępną marżę z uwzględnieniem
            ustawienia "czy od brutto" - powinna jeszcze uwzględniać jedno
            ustawienie "czy marża w stu czy do stu" - tak samo w opcji ;
            Uzupełniono program o kontrolę zakresów tablic, stosu i sterty;
            Poprawiono zapamiętywanie ustawienia "W starych złotych";
            Wstawiono (słusznie ?) liczbę kopii na starcie na 1;
            Zlikwidowano błąd, który ujawniał się przy pracy bez podkatalogu;
            Podczas przenoszenia ceny brutto z cennika do faktury przy
            przeliczaniu na netto program zaokrągla zgodnie z ustawieniem;
            W opcji można wprowadzić do 4OO pozycji - w opcji
            oraz można też już tyle wydrukować (poprzednio tylko 38O);
            Współpraca z drukarką CSF-1 została zmieniona na pracę z kilkoma
            (max.1O) drukarkami - każda z nich ma swoje zbiory w katalogu
            FIS\x gdzie x jest ostatnią cyfrą numeru użytkownika;
            Dopuszczono, dla użytkownika o prawach dostępu 1, zapis do
            drukarki CSF-1 indeksów, których stawka VAT zmieniła się;
            Zmieniono nazwy towarów transmitowanych do CSF-1 z "indeks nazwa"
            na "indeks:nazwa" i dokładność standardową z O na 2 (do grosza);
            Program ogranicza możliwość korygowania pierwszych 27 znaków
            nazwy indeksu oraz grupy SWW gdy znajdzie zbiór FIS\STOPKA;
            Klawiszem [F5] można teraz automatycznie przeliczyć cennik
            (zgodnie z poprzednim układem wartości marży) nie tylko w polu
            "Cena ewidencyjna" (jak poprzednio) ale także w polu "Grupa SWW";
            Wstawiono zakaz kasowania cen ewidencyjnych, gdy w opcji
            wszystkie pola zostawi się puste;
            Automatyczna zmiana cennika zaokrągla teraz zgodnie z ;
            W opcji błędnie interpretowana była zmiana daty, numeru
            faktury lub symbolu odbiorcy - następowało podwojenie zapłaty;
            Obecnie oprócz tego program sprawdza zgodność symbolu odbiorcy;
            Zestawienie marży sprzedaży uwzględnia już wszystkie upusty;
            W opcji podkłada się obecnie nazwa zbioru roboczego;
            Zamiast zaokrąglania cennika jest "w starych złotych";
            Dopuszczono w cenniku jak w ofercie cenę 9 i drugą pustą;
            Zestawienie stanów i według skrótów pokazuje teraz stany
            w cenie "P" z uwzględnieniem pozycji czysto wartościowych;
            Podczas wystawiania faktury program z odbiorcy przejmuje
            numer ceny oraz wartość standardową upustu lokalnego;
            Tak podczas wydruku jak i podczas wprowadzania faktury program
            liczy najpierw cenę po upuście lokalnym i zaokrągla ją do grosza;
            Natomiast VAT końcowy zgodnie z interpretacją Min.Fin. liczony jest
            precyzyjnie w stopce faktury, a VAT przy pozycji jest mniej/więcej;

ţ 1O-O1-95: THD numer 5.O3:
  TurBo-HD: Podczas automatycznej zmiany cennika nie zawsze prawidłowo był
            zapisywany wynik obliczeń (dotyczy kombinacji z ceną ewidencyjną);
            Uzależniono początkową wartość pola "Czy pokazywać cenę brutto"
            od zawartości pola "NIP odbiorcy": nie ma NIPu -> pokazywać;
            Wprowadzono ustawową kontrolę wartości netto i poniżej 5 zł,
            gdy wszystkie stawki są równe i różne od O to zamiast faktury VAT
            jest rachunek uproszczony;
ţ O5-O1-95: THD numer 5.O2:
  TurBo-HD: Podczas wprowadzania KP program blokował dla siebie plik faktur
            i po wyjściu nie oddawał go innym (w sensie !\!.!).
ţ O4-O1-95: THD numer 5.O2, TFK numer A.C8:
  TurBo-HD: Dorzucono w konfiguracji Czy drukować w starych zł;
            Uaktywniono kolumny VATu na fakturze (VAT i Brutto);
            Włączono ostrzeżenie przed upustami i VATem razem.
  TurBo-FK: Potwierdzenie sald zagląda w struktury w ZPK.
ţ O3-O1-95: THD numer 5.O1:
  TurBo-HD: Zmieniono ramkę kończącą wystawienie faktury,
            THD pyta czy drukować cenę brutto, po odpowiedzi 'TAK'
            dodatkowo drukowana jest kolumna z cenami brutto;
            Czytelność faktur poprawiła się ponieważ wyleciały kolumny
            z wartością VATu i wartością brutto przy każdej pozycji,
            VAT jest doliczany na końcu faktury, doszedł też zapis
            o wartości faktury w starych złotych;
            Podczas wystawiania faktury koło identyfikatora VAT
            pokazują się cena i wartość brutto pozycji (z VATem);
            Jeżeli ktoś skasował opis grupy SWW, która była wpisana
            w indeksie to dawniej system wystawiał fakturę ze stawką
            zwolnione, teraz daje stawkę 22.O1% - takie rozwiązanie
            powoduje, że za każdym razem gdy powołujemy się na grupę SWW,
            której nie ma w ewidencji to dostajemy o tym informację;
            W podglądzie [F3] na indeksy system pokazuje prawidłowe ceny
            także gdy przyjęto, że cennik ma ceny brutto a nie netto;
            To samo dotyczy marży wyliczanej podczas wprowadzania indeksów;
            Wersja 5.OO nieprawidłowo obsługiwała plik odbiorców,
            gdy wszystkie dane były w głównym katalogu THD;
            W poprzednich wersjach nieprawidłowo działała opcja A.A, w której
            losowo system nie pytał czy zapisać na dysk i nie robił zapisu;
            Podczas wprowadzania dowodu rozchodowego (np. RW), gdy podało
            się wersję ceny E to system błędnie podsuwał cenę 1;
            Obecna wersja pozwala na zapis zmian stawek VAT podczas zapisu
            do drukarki fiskalnej CSF-1 (choć bardzo się burzy);
            Wersja 5.OO źle obsługiwała kasę i bank - nie drukowała KP i KW
            oraz robiła zapis do 4 a nie 5 rekordu faktury niszcząc przy tym
            kawałek informacji o tym kto odebrał fakturę (lub nie);
            Słownie pisze się teraz tak: dwa złote, 58 gr. (czy dobrze ?);
            W ofercie (to co jest w planie indeksów) można użyć ceny '9'
            (sprzed denominacji) lub ' ' (z podatkiem/bez podatku);
            To samo w cenniku (to co jest na stanie w magazynach);
            Naciskając [F5] w polu 'cena ewidencyjna' lub 'grupa SWW'
            podczas wprowadzania indeksu wymuszamy przeliczenie cennika
            na podstawie ceny ewidencyjnej, stawki VAT (gdy od brutto),
            oraz ostatniego zestawu założonych marży;
            Wersja 5.OO nie potrafiła założyć poprawnie nowego odbiorcy
            podczas fakturowania, naciskając [F3] na polu nazwa lub adres
            Przy podglądzie na cenę [F4] przy fakturowaniu podając marżę
            uwzględnia podatek VAT (gdy od brutto);
            Poprzednie wersje widząc pod [F4] cenę z precyzją do 4 miejsc
            po Enter przenosiły tylko 2 miejsca po przecinku;
            Poprzednie wersje nie potrafiły skasować grupu SWW z indeksu
            lub faktury (można ją było tylko zmienić);
            W poprzednich wersjach po wejściu do dowolnego wiersza faktury
            (także ostatniego wolnego) THD czyścił terminy i kwoty płatności
            (gdy data zapłaty pierwszej raty nie była późniejsza od faktury);
            THD nie pozwalał wrócić o komentarzy gdy było ich 2O;
            Teraz zakończenie wydruku faktury odbywa się przed zrzuceniem WZ
            do zbioru roboczego a nie po, więc nie psuje się kolejkowanie
            wydruków przy pracy sieciowej oraz faktura wychodzi od razu;
            Na końcu faktury wypisuje się wartość w starych złotych;
            Doszła możliwość wydruku tylko rachunków związanych z paragonem
            fiskalnym (F.C i F.D) lub pozostałych;
            Zlikwidowano kopiowanie grupy SWW z poprzedniej do następnej
            pozycji faktury; Przy ilości zero program prosi o potwierddzenie.
  TurBo-FK: Polecenie przelewu drukuje kwoty z groszami;
            Słownie drukuje się z groszami.
ţ O1-O1-95: THD numer 5.OO:
  TurBo-HD: Przygotowany pod system zintegrowany:
 1. Wszystkie zbiory z danymi znajdują się w podkatalogach bieżącego katalogu
    pracy TurBo-Systemów. Są to albo kolejne lata tej samej firmy, albo różni
    klienci tego samego biura rachunkowego (w podziale na lata), albo kilka
    oddziałów tej samej firmy w ramach jednego roku.
    Podkatalog zbierający wybrane dane będzie oznaczany jako Dir.
    Dir może mieć do 8 znaków dopuszczalnych w nazwach zbiorów lub katalogów.
 2. Pewne zbiory konfiguracyjne mogą przynależeć do określonego podkatalogu
    (klienta lub roku) i wtedy leżą w Dir\Nazwa, do wszystkich podkatalogów
    i wtedy leżą w #\Nazwa lub nie zostały zdefiniowane przez użytkownika
    i wtedy leżą w katalogu !\Nazwa lub !XX!\Nazwa. Kolejność ważności j.w.
    XX oznacza dowolny z programów (HD, FK, RZ, itd.).
 3. To co było w katalogu ţ\# teraz jest w !HD!\SETUP,
    to co było w katalogu ţ\I teraz jest w !HD!\OPIS,
    to co było w katalogu ţ\R teraz jest w !HD!\RAMKI,
    to co było w katalogu ţ\S teraz jest w !HD!\HELPY,
    to co było w katalogu ţ\W teraz jest w !HD!\DRUKI,
    to co było w katalogu ţ\Z teraz jest w !HD!\WYDRUKI,
    ale ţ\#\D? przeniesione zostają do katalogu !\DRUKARKI\D?.
 4. Przykładowe nazwy (uzupełniane Dir\..., #\..., !\... lub !XX!\...):
    DRUKARKI\D?    - dawniej #\D? opis współpracy z drukarką,
    DRUKARKI\KS?   - dawniej #\KS? kody sterujące dla druków,
    SETUP\GRUPYSWW - dawniej #\O zawiera spis grup SWW ze stopami podatku VAT,
    SETUP\TYPY-DOW - dawniej #\T zawiera spis typów dowodów magazynowych,
    SETUP\RODZAJE  - dawniej #\R zawiera spis rodzajów indeksów magazynowych,
    SETUP\OPISYCEN - dawniej #\C zawiera spis opisów cen od 1 do 8,
    SETUP\WALUTY   - dawniej #\$ zawiera spis skrótów używanych walut,
    SETUP\UPUSTY   - dawniej #\U zawiera spis używanych upustów końcowych,
    SETUP\PLATNOSC - dawniej #\P zawiera spis sposobów płatności,
    SETUP\ZAPISY   - dawniej #\Z zawiera spis zapisów dodatkowych,
    SETUP\KTO      - dawniej #\KTO zawiera inicjały oraz imiona i nazwiska
                     osób upoważnionych do wystawiania faktur VAT,
    SETUP\KURSY-?  - dawniej KURS-?.$ zawiera kursy wskazanej waluty
                     podawane przy okazji fakturowania od O1-O1-92,
    SETUP\DYSPOZ   - zawiera spis trzyliterowych symboli dyspozycji.
 5. Plik informacji o odbiorcach (ODBIORCY.THD) zmienia nazwę na Dir.ODB,
    a przy okazji zmianie ulega struktura rekordu odbiorcy.
============================================================================