=================================================================== 21-12-97
THD 5.A6: Zbiory tymczasowe zapisywane są do podkatalogu {-KOSZ-}.
          W kontrolowanym środowisku sieciowym można pozamykać prawa do
          coponiektórych katalogów (np. modyfikacji !HD!, #, itd.).
=================================================================== 19-12-97
THD 5.A5: Zmieniłem obsługę pytania "Czy zapisać na dysk".
          W zasadzie nic się zewnętrznie nie zmieniło ale ... .
TSD 1.02: Wszystkie zbiory pomocnicze są w katalogu {-KOSZ-}.
=================================================================== 26-05-97
TFK B.93: Wycięto ostatnią pozycję (ţ) z listy w pol.przel. HA,B,C.
          Dostępny (tylko dla dystrybutorów) jest program porządkujący zbiór
          DOSTAWCY.TFK (wycinający śmieci i sortujący) nazywa się DOST-TFK.
          Dostępny (także tylko dla dystrybutorów) jest program DFK-SUMM,
          który podpięty rozsądnie pod nortonem lub łindołsem po naciśnięciu
          klawiszem [Enter] pokazuje różne pożyteczne informacje o zbiorze.
          W nagłówku listy F4 pojawia się informacja o liczbie pozycji.
          Jeżeli dobrze zdefiniujemy zbiór ţ\#\RZ-V-SUM np.:
          | +=====================================================+
          | | TurBo-FK sumuje dodatkowo na końcu rejestru zakupów |
          | |          pozycje z wierszy podanych poniżej         |
          | |          ale tylko dla wierszy zaczynających się    |
          | |          od dwóch odstępów np. "  A+B+Z"            |
          | +=====================================================+
          |   A+B+Z
          |   C+D
          | +========== koniec zbioru ţ\#\RZ-V-SUM ===============+
          Pozbyliśmy się ostatecznie katalogu ţ oraz zbiorów KASAţ i BANKţ.
          Dotyczy to także THD -  proszę  uważać  na  nową  wersję  TFK  !!
=================================================================== 09-05-97
TFK B.92: Przerwa w prowadzeniu informacji CONOWEGO spowodowana była
          próbą (udaną) reorganizacji funkcjonowania sieci dystrybucyjnej.
          Nieudane były próby przekazania pewnych prac komuś innemu.
          Zmiany od wersji B.81 do B.92 były nieznaczne w porównaniu do
          zmian, które nastąpią w ciągu miesiąca (z B.92 do B.A0).
          A oto one (opis w oparciu o zarejestrowane różnice w źródłach):
          W katalogu ţ\# są dwa nowe zbiory. RS-VAT i RZ-VAT zawierają opis
          kodowania pod literami różnych zdarzeń w rejestrach VAT.
          Na uwagę zasługuje zgodność drugiej kolumny ze stawką VAT,
          4 i 5 z numerem pola w deklaracji VAT-7 oraz siódmej z kontem FK.
          Konto FK podkładane jest pod klawisz [F6] po wyjściu z rejestru.
          Przywrócono ciągłość dokumentacji w opcji MA. Teraz drukuje się
          wstęp i opis opcji od A do Q bez wielokrotnego wołania opcji MA.
          Doszła opcja MG pozwalająca samodzielnie instalować nagłówki
          wszystkich (prawdopodobnie) druków, dolny pas z nazwą użytkownika
          oraz z możliwością włączania i wyłączania kontroli pracy sieciowej
          lub usługowej. Do tego użytkownikowi potrzebny jest 10-literowy
          kod, który otrzymuje razem z umową licencyjną i certyfikatem.
          Opcję konfiguracji ustawienia drukarki powiększono o pola
          definiujące maksymalną szerokość wydruku (jak było zawsze w THD).
          Opis w górnym pasie zmieniono z TurBo-FK na TFK. Jest to obliczone
          na ujednolicenie szaty graficznej programów tworzonych pod szyldem
          TurBo-Soft oraz OLIMP Plus. Pozbywamy się też różnicy w opisie
          programów TurBo oraz płac i kadr ReSeTu (TFK, THD i TPK).
          Nazwa zbioru z definicją reorganizacji jest pamiętana w ramach
          bieżącej pracy w TFK dawniej zawsze podkładana była nazwa "R".
          Wprowadzono 90 dniową wersję dystrybucyjną. Wkopiowany na komputer
          klienta z dyskietki dystrybucyjnej program TFK po 3 miesiącach
          automatycznie zmienia się z wersji A na wersję D (Demo).
          Przy wyjściu z programu opis dystrybutora już nie znika.
          Uzupełniono analitykę o podsumowania miesięczne. Stara analityka
          pozostała w opcji ED, nowa jest w opcji EJ.
          Opcja G ma zmienione submenu. Opcje GF i GG teraz są GFA i GFB.
          W opcji GG są teraz zobowiązania i należności przeniesione z GCC.
          Natomiast w GCC jest analiza przyszłych okresów (w przygotowaniu).
          W opcji LH jest informacja o automatycznym punktowaniu.
          Spod LGC do LFC przeniesiono opcję denominacji z zestawieniem jej
          skutków (opcja ta często jest wykorzystywana przez firmy będące
          przedstawicielstwami lub własnością podmiotów zagranicznych
          do przeliczania bilansu firmy na inną walutę - DEM, GBP lub ATS).
          W LGC włączono nową opcję tworzenia bilansu otwarcia z bilansu
          zamknięcia według uproszczonej zasady FIFO - pierwsze weszło -
          pierwsze zeszło. Nierozliczone przechodzi do BO specyfikacją sald.
          Oprócz zmian czysto organizacyjnych poprawiono kilka błędów.
          Zmieniony został sposób wyszukiwania numerów kont i faktur
          przy wejściu do rejestru VAT (teraz chodzi dobrze także
          przy odcinaniu pierwszych kilku znaków z symboli kontrahentów).
          Odcinanie syntetyki w symbolach kontrahentów jest możliwe
          przy wpisaniu trzeciej cyfry w zbiorze Dir\Dir.# .
          W opcji A podczas dekretacji można zawołać listę rozrachunków
          nie tylko w polu Treść operacji (lista alfabetyczna) ale także
          w polu Kwota operacji (lista transakcji ułożona według terminów
          płatności). Ponieważ lista ma 70 znaków szerokości to można było
          pokazać więcej informacji (w tym także sumę obrotów WN i MA).
          Czasami w kolumnie termin zamiast daty pojawia się słowo
          "zestaw", znaczy to, że kwota w wierszu jest sumą kilku dekretów.
          Po wybraniu transakcji z listy program przenosi nie tylko
          treść oparacji ale także kwotę i na odwrót.
          UWAGA 1 ! To, że przenoszona jest treść operacji małymi literami
          nie ma znaczenia. W sensie rozrachunków jest to nieistotne.
          Wybrano małe zamiast dużych liter ze względu na ich zdecydowanie
          większą czytelność (tam gdzie małe się widzi duże trzeba czytać).
          UWAGA 2 ! Klawiszem [F4] posługiwać się można tylko dla kont
          zaczynających się od cyfry 2 (np. 200 lub 234) lub dużej litery
          (np. DEM lub ATS dla pozabilansowych rozrachunków dewizowych).
          UWAGA 3 ! Jeżeli w dekrecie dwustronnym są dwa konta dwójkowe
          to program pokazuje listę rozrachunków dla konta WN,
          a jeżeli naciśnie się klawisz Esc to ewentualnie dla konta MA.
          Funkcję klawisza F4 w polu Kwota (wyrównaj WN=MA) przejął F3.
          Pokazanie obu sald (dla kont WN i MA) klawiszem F3 jest teraz
          możliwe tylko w polu Treść operacji lub Termin a nie Kwota.
          W opcji drukującej potwierdzenia sald program zagląda do zbioru
          z dostawcami (ten od poleceń przelewu), potem ewentualnie do
          tekstowego zbioru Dir\ADRESY.TIE, a na końcu do planu kont.
          W firmach przechowujących precyzyjne informacje o dostawcach
          (i odbiorcach) w innym programie niż TFK można przerzucić nazwy
          i adresy do zbioru tekstowego Dir\ADRESY.TIE, np.:
          K  201-001  bla bla  Pełna nazwa, kod miasto, ulica
          przy czym ważne są tylko te wiersze, które w pierwszej kolumnie
          mają dużą literę K (jak konto), potem dwa odstępy, potem symbol
          konta kontrahenta a od 32 znaku pełną nazwę i adres oddzielane
          od siebie przecinkami lub znakami tabulacji.
          Poprzednio TFK szukał wzorca potwierdzenia sald w Dir\W\POTS,
          teraz robi to według zasad ogólnych (!\W..., !FK!\W... itd.).
          Ten !FK! jest trochę na wyrost bo dotyczy TFK wersja C.00.
          Na potwierdzeniu sald nie pojawiają się numery dowodów
          księgowych o ile numery te zaczynają się cyfrą 9.
          Automatyczna korekta numerów miała problemy z korektą
          w rejestrach VAT (gdy nie podaje się nazwy zbioru do korekty).
          Wzór poleceń przelewu był do tej pory tylko w Dir\W\... .
          Dodatkowo TFK potrafi poprzedzać i zakończać kwotę na poleceniu
          przelewu dowolnymi znakami (zgodnie z opcją MG).
          Jeżeli konto bankowe kontrahenta jest dłuższe niż 30 znaków to TFK
          odcina pierwszych 8 znaków i przesuwa do wcześniejszego wiersza.
          Wyrzucono edytor lewej strony polecenia przelewu do opcji MG.
          Zmieniono generalnie metodę reorganizacji w zbiorach z dekretami
          - dawniej program po reorganizacji w symbolach kont sortował cały
          reorganizowany zbiór - teraz wydziela część, która nie podlegała
          reorganizacji i sortuje tylko niewielką pozostałą część zbioru
          - na koniec oba zbiory łączone są w jedną całość.
          Opcja MG obsługuje następujące zbiory:
             #\FIRMA.CFG - zawierający komplet informacji o firmie,
             #\W\PPA, #\W\PPB i #\W\PPC - tam lądują wzory poleceń przelewu,
             #\W\WNONT, WNOTN, WNOTT - tam są zapisywane wzory wezwań i not,
             #\W\POTS - tam trafia potwierdzenie salda.
          Wszystkie te wzory pism tworzone są wewnątrz programu
          i ich kształt może być modyfikowany dopiero po instalacji.
          UWAGA ! Należy je wtedy najpierw skopiować do: Dir\W.
          Poprawiona została funkcja pozwalająca wydrukować w kilku kopiach
          każde zestawienie po jego wcześniejszym obejrzeniu na ekranie:
          - program drukuje także puste wiersze (dotychczas kasowane),
          - program nie drukuje podwójnie ostatniego wiersza (KONIEC).
          Symulator pracy sieciowej nie używa atrybutu nr 6, który jest
          źle widziany przez Novella od 3.12 w górę przy driverach ODI.
          Nazwę dla programów wsadowych wydłużono z 20 do 50 znaków.
          Przyśpieszona została 4 razy funkcja generowania daty z kreskami.
          Wyłączono oczekiwanie 1 s między komunikatami gdy praca wsadowa.
          Wyłączono oczekiwanie 1 s między komunikatami gdy są identyczne.
          Na pytanie Tak/Nie można odpowiadać także po francusku (Oui).
          Zmieniono czas oczekiwania na wejście do serwera z 0.1 s na
          czas losowy od 0 do 1 s.
          Zmieniono procedurę obsługi zbioru !\!.! na identyczną z THD.
          Drukowane pisma zamiast podwójnej linii kończą się ===!FK!===.
          Czas zatrzymania na zakończenie zestawień skrócono z 1 do 0.5 s.
THD 5.99: Zmieniono kształt nagłówków druków dokumentów magazynowych.
          Zmieniono kształt druków faktur oraz przyporządkowanie nazw.
          FA2 teraz nazywa się FA1 i na odwrót. Zmieniono treść typowych
          stopek FA1-O, FA1-R i FA1-V oraz dokumentów kasowych KP i KW.
          W opcji MA można wydrukować nowy opis klawiatury (rozdział R).
          Automatyczna przecena do PZ (opcja GI) sprawdza czy ceny wpisane
          w dowodach PZ zgadzają się z cenami ewidencyjnymi (zakupu)
          na magazynie. Przy rozbieżności cen tworzony jest dowód APR
          (Automatyczna PRzecena) poprzedzający PZ zdejmujący zapasy
          w starej cenie i wprowadzający je w cenie z dowodu PZ.
          Eksport kasy/banku do TurBo-FK za okres w opcji KH i KI pozwalają
          przerzucić raporty z całego miesiąca do jednego zbioru TIE.
          Eksport kontrahentów za okres do zbioru TIE ogranicza wysłane
          konta księgowe do zleceń/dostawców/odbiorców stworzonych lub
          zmodyfikowanych w zadanym okresie (dawniej tylko całość).
          Nowy instalator (opcja MG) wydaje się, że wszystko jest O.K.
          Rejestr sprzedaży FC pokazuje udzielone rabaty (ostatnia kolumna).
          Opcja kontroli cen detalicznych GJ podobnie jak automatyczna
          przecena służy precyzyjnemu prowadzeniu sklepu w cenach sprzedaży.
          W tym przypadku otrzymujemy zestawienie rozbieżności cen z faktur
          z cenami ewidencyjnymi (i wartością ewentualnych przekrętów).
          W fakturach walutowych doszła waluta GBP.
          Przy wystawianiu faktury nie tylko krzyczy UWAGA Zadłużenie
          ale także wyświetla listę należności, o ile oczywiście wcześniej
          wykonano w opcji KJ analizę należności (nie trzeba jej drukować).
          Poprawiono błąd wyceny wartości magazynu gdy stan indeksów
          schodził do zera (błąd ten występował od około czerca 96).
          Przywrócono stare zestawienia faktur (pełne i skrócone).
          Zwiększono liczbę typów dowodów magazunowych z 30 do 50.
          Skrócono czas obsługi wiersza podczas pracy z drukarkami
          fiskalnymi (program nadaje tylko zmiany stanu wyświetlacza).
          Wyłączono obsługę sygnałów XON/XOFF dla drukarek fiskalnych.
          Zlikwidowano błąd powiązania grup SWW z informowaniem o stawce
          gdy nie było określonej grupy SWW (dotyczyło baz przenoszonych
          między komputerami bez kopii pliku z grupami SWW).
          Włączono dodatkowe stawki VAT: -3 = "Nie dot.", -2%="Opak.zwr.".
          Wprowadzono zasadę utrzymywania marży minimalnej dla indeksów,
          w których poprawia się cenę ewidencyjną. Jeżeli istnieje zbiór
          ...\SETUP\AUTO-MAR.000 i zawiera małą liczbę dodatnią to oznacza
          ona dokładność zaokrąglania marży. Jeżeli ruch ceny zakupu jest
          większy niż 10% poprzedniej ceny zakupu to program reaguje prośbą
          o potwierdzenie i automatycznie wylicza nowy cennik.
          Wprowadzono obsługę drukarki FP-600. Są te same problemy.
          Przy wysyłaniu pozycji paragonu na drukarkę program na nowo liczy
          wartość brutto tej pozycji (chodzi o zaokrąglenie do 1 grosza)
          i wartość ta jest zwracana do procedury naliczania paragonu.
          Powstające na tej drodze błędy nie są prawidłowe i ewentualne
          reklamacje proszę wysyłać bezpośrednio do ministra finansów.
          Każda z metod liczenia jest poprawna (i netto i brutto) ale
          metoda brutto jest bardziej, a ewentualne różnice obciążają
          kontrolowanego użytkownika drukarki fiskalnej.
          Wniosek: nie dać się kontrolować i udawać, że jest O.K.
          Zamiast "W starych" jest NNF (należności na fakturze) ustawienie
          pozwalające drukować odbiorcom ich zaległości płatnicze.
          Należy w takim przypadku przygotować w autoexecu wsad robiący KJ.
          Wprowadzono kilka metod pracy z kasą po wystawieniu faktury:
          metowa utargu dziennego, kasy automatycznej i nieautomatycznej.
          Zezwolono na wystawianie faktur jeden dzień do przodu.
          Minimalnie skorygowano opisy opcji w menu. W opcji B doszła
          "automatyczna przecena do PZ" i "kontrola cen sprzedaży".
          Nie powiodło się włączenie do TurBo-HD rejestru zakupów, poleceń
          przelewu, ale za to uruchomiono opcję MG.
          W opcji A.A przy PZ program informuje nie tylko o poprzedniej
          cenie zakupu ale i grupie SWW.
          Zmieniono obsługę wydruku dokumentów w/g opisu spod dnia 7.10.96.
          Z kontroli zgodności Faktur z dowodami WZ wyrzucono FA-PROFORMA.
=================================================================== 16-02-97
TPL     : >>Podatki Lokalne<< zapoczątkowuje nową obsługę drukarek.
          W katalogu DRUKARKI są zdefiniowane wszystkie znane drukarki.
          Wejście do programu pokazuje nr użytkownika oraz nr stanowiska.
          PL  15  3  oznacza, że Użytkownik 15 pracuje na stanowisku nr 3,
          PL  15     oznacza, że Użytkownik 15 pracuje na stanowisku nr 0.
          W katalogu DRUKARKI (Bieżący\DRUKARKI, #\DRUKARKI, !PL!\DRUKARKI
          lub !\DRUKARKI) powinien znajdować się zbiór D-3.CFG lub D-0.CFG,
          który w pierwszym wierszu ma zapisaną nazwę drukarki poprzedzoną
          numerem portu LPT z dwukropkiem, w następnych wierszach może mieć
          wpisane informacje nieco modyfikujące opis standardowy tej drukarki
          znajdujący się w katalogu DRUKARKI. Przykład !\DRUKARKI\ESC-P-10:
             ESC/P-10" Standardowa drukarka typu OKI320
             MSB   27 64   27 67 48 12   27 56
             1:  95   66   18 27 77
             2: 115   66   x
             3: 130   66   27 80 15
                  0   14   27 119 1   27 120 1 - 27 120 0   27 119 0   20
                  1   14 - 20
                  O   27 71 - 27 72
                  P   27 69 - 27 70
                  Q   27 120 1 - 27 120 0
             4: 150   66   27 77 15
             5: 200   66   27 77 15
             *:  12   27 57 - x
          Przykład zbioru !\DRUKARKI\D-3.CFG:
             1:ESC-P-10
             Msb
          W drugim wierszu wpisane są trzy litery:
             M (lub L lub B) to standard PL (Mazovia, Latin, Brak),
             S (lub s) to Semigrafikę drukować (zamieniać na kody ASCII),
             B (lub b) to Bez zatrzymywania się po każdej stronie (z),
          i kody sterujące (max.30) startujące każdą stronę.
          W następnych wierszach po numerze od 1 do 5 z dwukropkiem, liczbie
          pokazującej maksymalną szerokość wydruku dla określonej gęstości
          (wielkości) fontu podana jest liczba wierszy na stronie
          i podane są kody sterujące (max.30) kończące start każdej strony.
          Jeżeli po takim wierszu są wiersze zaczynające się spacjami
          to każdy z nich definiuje kody wejścia (przed polem) i wyjścia
          (z pola) w sytuacji, gdy ma ono zaznaczony określony atrybut
          (przy czym najprawdopodobniej zdefiniowane tutaj będą wyłącznie
          atrybuty proste, z których będą składane atrybuty pól).
          Wiersz rozpoczynający się znakami *: podaje kody kończące
          każdą stronę i po znaku - kody sterujące końca zestawienia.
          Brak powyższych zbiorów program nadrabia wewnętrznie opisem
          drukarki typu OKI 320 (ESC-P-10).
          ------------------------------------------------------------------
          W katalogu # umieścić można zbiory #\STAN-0 lub #\STAN-3:
             MNKMAA
             ++++++--- Mazovia (Latin lub Brak) - standard PL na ekranie,
              +++++--- Nagrobki (Ramki lub Brak) - definiowane znaki graf.,
               ++++--- Kolor (lub czarno-Biały) - czy kolor gdy Ramki/Brak,
                +++--- Mazovia (lub Latin) - standard PL z klawiatury,
                 ++--- Autonumlock (lub małe a gdy nie),
                  +--- aktywny napęd dyskietek A (lub B).
============================================================================